Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 495/TTr-HĐND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 01 Tháng 12 năm 2011       

THU?NG TR?C HĐND

TỜ TRÌNH

Về chương trình hoạt động và chương trình giám sát năm 2012

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

–––––––––––––––––––––

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 trình ra kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2012, tỉnh Đồng Nai thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá bao gồm: Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là các hệ thống giao thông huyết mạch, kết nối vào các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu công nông nghiệp hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ của năm, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 như sau:

1. Hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh

- Tổ chức 02 kỳ họp thường lệ theo quy định của luật, trường hợp cần thiết có thể tổ chức kỳ họp bất thường hoặc chuyên đề để đảm bảo cho công tác quản lý, điều hành của địa phương. Chủ động trong việc xác định chương trình xây dựng nghị quyết HĐND trong năm 2012; đối với những vấn đề phát sinh cần phải ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xem xét đề nghị bổ sung vào chương trình trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất theo đúng trình tự quy định của luật.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp, đảm bảo tính đại diện của những vấn đề đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát việc thực hiện nội dung trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Hoàn thành tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và những kiến nghị sát thực.

- Thường trực HĐND tỉnh kịp thời cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của địa phương.

- Xử lý những vấn đề phát sinh sau khi tổ chức mạn đàm về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; trường hợp cần thiết, Thường trực HĐND có thể trình HĐND xem xét quyết nghị về những vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực của tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn hoạt động các Ban HĐND cấp xã, giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, áp dụng các tiện ích mới cho mô hình "HĐND điện tử”.

- Tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho Ban HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh chủ trì xét tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân.

2. Hoạt động của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Các đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu, trang bị kiến thức về luật pháp và nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tra cứu văn bản và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh trên Website HĐND tỉnh.

- Các đại biểu HĐND nghiên cứu, đề xuất những nội dung quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn xã hội để các cơ quan có trách nhiệm xem xét, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội và phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

- Đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp với HĐND cấp huyện tại địa bàn ứng cử; tham gia các đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh khi được mời dự.

- Đại biểu có trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định, thông tin công khai lịch tiếp công dân.

- Tổ đại biểu xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động hàng tháng, quý, 06 tháng, cả năm 2012 và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh; xây dựng lịch tiếp công dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu và triển khai hoạt động giám sát theo quy chế đã đề ra. Trong quá trình hoạt động, tổ đại biểu có trách nhiệm chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện tại địa bàn. Tổ chức họp tổ trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh để đảm bảo chất lượng kỳ họp.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nắm bắt thông tin liên quan đến nội dung, ý kiến phản ánh của cử tri đã được UBND và các sở, ngành để trả lời, giải thích cho cử tri; tổ đại biểu HĐND tỉnh họp tổ để thống nhất việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước khi chuyển về Thường trực HĐND tỉnh hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tùy vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

- Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND theo quy định.

4. Hoạt động tiếp công dân

Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quy định về hoạt động tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; Thường trực và các Ban HĐND tỉnh duy trì thực hiện việc tiếp công dân vào thứ 6 hàng tuần tại Phòng Tiếp dân của UBND tỉnh, thông báo và niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại nơi tiếp công dân; phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh trong công tác tiếp công dân gắn với công tác xử lý đơn thư khiếu nại - tố cáo.

Quá trình tiếp công dân, đại biểu HĐND tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật.

5. Các hoạt động khác

- Phối hợp các hoạt động với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; UBTVQH và các Ủy ban của Quốc hội theo chương trình kế hoạch và các nội dung phát sinh.

- Phối hợp với UBND và các cơ quan chuyên môn của tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ KTXH - ANQP năm 2012; phối hợp hoạt động HĐND cấp huyện, xã; duy trì chế độ giao ban 06 tháng và cả năm giữa HĐND 02 cấp; phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri và triển khai hoạt động giám sát.

- Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của đại biểu HĐND, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và các hoạt động giám sát khác.

II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh quyết định thành lập đoàn và tổ chức giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng và những vấn đề phát sinh, tập trung vào một số nội dung như sau:

- Giám sát tại kỳ họp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban HĐND, Thường trực HĐND phân công các Ban thẩm tra những nội dung thường kỳ và chuyên đề do UBND tỉnh trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Giám sát thông qua việc thành lập đoàn: Đảm bảo hài hòa giữa số lượng và chất lượng các cuộc giám sát. Thường trực, các Ban và tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; một số nội dung cụ thể như sau:

+ Lĩnh vực pháp chế: Giám sát kết quả cải cách hành chính ở một số lĩnh vực; kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan bổ trợ tư pháp; kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kết quả thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và xử phạt vi phạm hành chính; kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết quả việc thi hành các quyết định giải quyết đơn khiếu nại - tố cáo và các quyết định hành chính khác đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa tổ chức triển khai thực hiện; kết quả thực hiện các kết luận kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra trên địa bàn; việc thực hiện các kết luận kiến nghị của Đoàn Giám sát thuộc lĩnh vực pháp chế.

+ Lĩnh vực văn hóa xã hội: Giám sát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, các chế độ chính sách đối với bậc học mầm non; công tác phòng chống HIV/AIDS, công tác tổ chức cai nghiện cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh; thực hiện chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015; quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; công tác bảo đảm cơ sở vật chất và điều kiện cho các hoạt động văn hóa, thể thao; biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương; thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, người có công…

+ Lĩnh vực kinh tế ngân sách: Giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn khoa học công nghệ đối với các đề tài khoa học trên địa bàn tỉnh; thực hiện quyết toán, dự toán ngân sách; kế hoạch đầu tư và xây dựng; tình hình quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; việc triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

- Hoạt động khảo sát: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát hoạt động của các Ban HĐND xã, phường, thị trấn để kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các Ban HĐND cấp xã.

Trên đây là Tờ trình về chương trình hoạt động và chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin trình ra kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh để xem xét, quyết định./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nga