Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH
 
Số: 06/2010/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 08 Tháng 12 năm 2010       

UBND HUY?N NHON TR?CH C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động

của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch

–––––––––––––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế dân chủ hoạt động trong cơ quan;

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 307/TTr-PNV ngày 15/11/2010 và căn cứ biên bản họp thành viên UBND huyện ngày 24/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nhơn Trạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất

huyện Nhơn Trạch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND

ngày 08 tháng 12 năm 2010 của UBND huyện Nhơn Trạch)

–––––––––––––––––––––

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Nhơn Trạch, có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch đặt tại đường số 25B, khu trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, trừ các dự án do UBND tỉnh quyết định giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện;

b) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của huyện; ổn định thị trường bất động sản;

c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức đầu tư, xây dựng, phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

đ) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực nông thôn, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

h) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu đối với quỹ đất được giao quản lý;

k) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

l) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

2. Quyền hạn:

a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Ban Lãnh đạo:

a) Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch có 01 Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

c) Phòng Hạ tầng và phát triển quỹ đất.

d) Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện.

đ) Tùy theo tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc quyết định điều động viên chức, nhân viên thành lập tổ, nhóm chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch là biên chế sự nghiệp. Số lượng biên chế do Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Việc quản lý, sử dụng biên chế của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn các Nghị định nêu trên.

2. Ngoài số biên chế được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt hàng năm, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện còn được phép ký một số lao động hợp đồng có thời hạn để thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị. Việc ký hợp đồng phải lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND huyện và phòng Nội vụ huyện để theo dõi, quản lý.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm cao nhất tại Trung tâm, đại diện pháp nhân của Trung tâm; quyết định việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

2. Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc chỉ đạo, phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. Khi Giám đốc vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện các công tác về tổ chức, nhân sự, chính sách đối với viên chức và người lao động; theo dõi thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kho, quỹ, bảo vệ và các công việc phục vụ khác.

Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn, chương trình công tác của Trung tâm; theo dõi tiến độ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Tiếp nhận nhiệm vụ được giao, đặt hàng và yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; lập thủ tục ký kết và thanh lý hợp đồng; lập dự án, kế hoạch thi công các công trình,; triển khai kế hoạch đã được phê duyệt.

Lập dự toán kinh phí, xây dựng đơn giá hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án tài chính, quy chế tiền lương, quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo quy định.

b) Phòng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư:

Tham mưu cho Giám đốc về công tác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện khi Nhà nước thu hồi đất.

Phối hợp với UBND các xã (nơi có đất thu hồi), chủ đầu tư, đại diện các ban, ngành liên quan, đại diện hộ dân tiến hành kiểm kê thực địa, kiểm tra đo đạc, lập biên bản diện tích đất bị thu hồi hoa màu, tài sản khác gắn liền với đất… áp giá bồi thường theo trình tự, thủ tục quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi, tổ chức tuyên truyền, vận động người bị thu hồi đất chấp hành tốt chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã (nơi có đất thu hồi) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức họp với các tổ chức, các hộ cá nhân có đất bị thu hồi để thông báo mục đích yêu cầu của dự án, quyết định thu hồi đất, lý do thu hồi, giải thích, phổ biến các chính sách bồi thường, giải tỏa, nơi tái định cư, chính sách tái định cư và thời gian thực hiện dự án.

Thực hiện việc xây dựng phương án tổng thể, phương án bồi thường chính thức trình thẩm định và phê duyệt theo phân cấp.

Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham mưu các quyết định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đề xuất các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn tồn tại cần giải quyết, phối hợp với UBND các xã tổ chức chi trả tiền bồi thường sau khi chủ đầu tư đã chuyển tiền.

Tham mưu công tác xét, cấp đất tái định cư và các chế độ liên quan theo quy định chung và các quy định do UBND tỉnh ban hành.

Phối hợp cùng cơ quan Thanh tra xử lý, giải quyết các kiến nghị, thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân về những nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

c) Phòng Hạ tầng và phát triển quỹ đất:

Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng các phương án, đề án, dự án để sử dụng quỹ đất được giao quản lý và phát triển quỹ đất trên địa bàn trình UBND huyện.

Quản lý công tác tư vấn, cung cấp các dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện.

Chương IV

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 6. Nguồn kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn nghị định này.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, gồm:

a) Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Kinh phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

c) Kinh phí quản lý quỹ đất đã thu hồi, nhận chuyển nhượng, tạo lập, phát triển và quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư theo dự toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

d) Phí đấu giá, tiền bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất (kể cả đất có tài sản gắn liền với đất) theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Phí đấu thầu, tiền bán hồ sơ dự thầu đối với dự án có sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết; lãi tiền gửi tổ chức tín dụng;

g) Các khoản thu từ thực hiện hoạt động dịch vụ theo hợp đồng ký kết và quy định của pháp luật;

h) Các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

3. Nguồn vốn được ứng từ ngân sách Nhà nước, từ quỹ phát triển đất để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

5. Nguồn vốn từ liên doanh, liên kết để thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động

Chế độ quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

Điều 8. Tài sản của Trung tâm

1. Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, Nhà nước giao cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tại Trung tâm quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, chế độ do Nhà nước quy định.

2. Giám đốc Trung tâm là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về quản lý, bảo quản, sử dụng tài sản của Trung tâm.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.

2. Đối với UBND huyện:

a) Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của UBND huyện Nhơn Trạch.

b) Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch được UBND huyện Nhơn Trạch giao chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thực hiện mối quan hệ công tác trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ, phối hợp cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

4. Đối với Hội đồng Bồi thường của các dự án:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng Bồi thường tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Đối với UBND cấp xã:

Phối hợp cùng UBND các xã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn xã (nơi có đất bị thu hồi) theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan

1. Những việc phải công khai cho cán bộ, nhân viên biết:

Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, hàng quý của đơn vị.

- Kinh phí hoạt động của đơn vị, kết quả chi tiêu, quyết toán kinh phí hàng năm.

- Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ.

- Nội quy, quy chế cơ quan, việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ nhân viên.

- Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị đã được thực hiện.

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ đơn vị.

2. Những việc cán bộ được tham gia ý kiến:

- Các chương trình hoạt động thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, nhân viên.

- Việc tổ chức phong trào thi đua theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

- Các báo cáo sơ, tổng kết của cơ quan.

- Các biện pháp cải tiến tổ chức lề lối làm việc, thực hiện kết luận, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.

3. Những việc cán bộ, nhân viên được giám sát kiểm tra:

- Việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm và việc sử dụng kinh phí hoạt động của đơn vị.

- Việc chấp hành các chính sách chế độ quản lý và sử dụng tài sản của đơn vị.

- Việc giải quyết các khiếu nại tố cáo trong đơn vị.

- Việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hướng dẫn thi hành

1. Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ huyện chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện bản Quy định này.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện đề xuất, trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Từ Ngọc Chiếu