Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 1797/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 09 Tháng 07 năm 2010       

?Y BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Long Thành tại Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 05/7/2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1133/TTr-SNV ngày 08/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành (trên cơ sở tổ chức lại bộ phận chuyên trách của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Long Thành).

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành, trực thuộc UBND huyện Long Thành, là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực tiếp của UBND huyện Long Thành, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành đặt tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (trụ sở cũ của Đội Thi hành án Dân sự huyện Long Thành).

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Long Thành có trách nhiệm ban hành bản quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành theo đúng quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Võ Văn Một