Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC
 
Số: 04/2009/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 25 Tháng 12 năm 2009       

U? BAN NHÂN DÂN C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý

di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBT ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành các khoản phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xếp hạng di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan tại huyện Xuân Lộc;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện và Báo cáo thẩm định số 107/BC-PTP ngày 30/10/2009 của phòng Tư pháp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND huyện Xuân Lộc về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu du lịch Gia Lào huyện Xuân Lộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Trưởng phòng Tư pháp; Chủ tịch UBND xã Xuân Trường; Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - DANH THẮNG

NÚI CHỨA CHAN, HUYỆN XUÂN LỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

ngày 25 tháng 12 năm 2009 của UBND huyện Xuân Lộc)

______________

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Xuân Lộc, phối hợp cùng phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu UBND huyện quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan về bảo tồn di sản, di tích theo pháp luật và truyền thống văn hóa của địa phương; đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; quản lý, sử dụng, khai thác di tích đúng mục đích; kiểm tra, ngăn ngừa và loại bỏ các biểu hiện tiêu cực về việc lợi dụng nơi tụ tập đông người, khu di tích để hành nghề mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; mở rộng giao lưu hợp tác văn hóa với các địa phương trong, ngoài huyện thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu giá trị di sản văn hóa của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Điều 2. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Xuân Lộc theo quy định.

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc đặt tại ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của UBND huyện Xuân Lộc, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trên lĩnh vực du lịch, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của phòng Văn hóa và Thông tin huyện; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trên lĩnh vực tài chính - kế toán; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành cấp trên trực tiếp của Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh Đồng Nai.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu UBND huyện thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về di tích tại Chùa Gia Lào theo Luật Di sản văn hóa; Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020; Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg ngày 18/02/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn việc đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học; các hướng dẫn, quy định của Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

2. Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản quản lý Nhà nước đối với việc quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

3. Bảo vệ, giữ gìn và khai thác sử dụng di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Quản lý di tích - danh thắng tỉnh Đồng Nai.

4. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tuyên truyền về di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc và vận động xã hội hóa các hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, danh lam thắng cảnh hiện có tại di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

5. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu UBND huyện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch và bảo tồn các di sản văn hóa theo quy định.

6. Tổ chức phục vụ khách tham quan bằng hình thức bán vé theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài chính và UBND huyện.

7. Phối hợp với UBND xã Xuân Trường trong công tác bảo vệ an ninh trật tự địa phương.

8. Quản lý viên chức, tài sản và kinh phí hoạt động của đơn vị đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

9. Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, hình ảnh để trưng bày giới thiệu phục vụ khách tham quan du lịch, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thống.

Điều 5. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Phát hiện, ngăn chặn và lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến Luật Di sản văn hóa, công tác lưu giữ, bảo tồn danh lam thắng cảnh hoặc các hành vi, các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng khu tham quan để tụ tập hành nghề mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như việc gây phiền hà cho du khách, đề nghị cấp có thẩm quyền có hình thức xử lý tùy từng trường hợp vi phạm cụ thể.

2. Được cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến nhiệm vụ của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc do cơ quan chuyên ngành cấp trên tổ chức.

3. Được liên kết với các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân để tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi giải trí tại di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

4. Được phép tổ chức thu phí từ các hoạt động và dịch vụ trên cơ sở pháp luật quy định và chịu sự giám sát của các ngành chức năng.

5. Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ do UBND huyện giao.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định đối với đội ngũ cán bộ, viên chức trực thuộc.

7. Quản lý tài chính, tài sản của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc theo quy định hiện hành.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6.

Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, cơ cấu tổ chức gồm có 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và các Tổ chuyên môn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, điều động, kỷ luật… theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

- Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan (sau đây gọi tắt là Trưởng ban) phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch, các nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào khối lượng công việc của đơn vị, Trưởng ban được phép ký hợp đồng lao động để bố trí phụ trách công tác về du lịch, bảo tồn di tích sau khi có văn bản thỏa thuận của phòng Văn hóa và Thông tin huyện, phòng Nội vụ huyện (riêng nhân viên phụ trách kế toán phải có văn bản thỏa thuận của phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Nội vụ huyện), Trưởng ban có nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức lãnh đạo thực hiện đúng và hoàn thành chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

2. Bố trí lao động hợp lý và hiệu quả, quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách chế độ đối với cán bộ, viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức (có chức danh, có bảng tên đặt tại bàn làm việc, đồng thời phải đeo thẻ theo quy định khi thi hành nhiệm vụ).

4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, thực hiện đúng chế độ quản lý tài sản theo quy định.

5. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

a) Giúp việc cho Trưởng ban có 01 Phó Trưởng ban chuyên trách, được Trưởng ban phân công phụ trách công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được giao, thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động và giải quyết công việc của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc khi Trưởng ban vắng mặt có ủy quyền theo quy định.

b) Các viên chức trong Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc có khoảng 14 người thực hiện theo chế độ hợp đồng (trả lương theo ngạch, bậc quy định), chia thành 02 Tổ chuyên môn gồm: 01 Tổ nghiệp vụ và 01 Tổ bảo vệ (kể cả tạp vụ phụ trách vệ sinh môi trường khu tham quan).

- Tổ nghiệp vụ: 06 người trong đó 04 phụ trách công tác bán vé (chia thành 02 ca trực, mỗi ca 02 người), 01 thủ quỹ (kiêm công tác văn thư - lưu trữ) và 01 kế toán.

- Kế toán thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính - kế toán theo quy định của Luật Ngân sách.

- Tổ bảo vệ: 08 người trong đó 06 người chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và 02 người phụ trách vệ sinh môi trường tại khu di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc.

- Ngoài số lượng cán bộ nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, quy mô hoạt động và số lượng khách tham quan từng năm, Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc có thể trình UBND huyện cho chủ trương hợp đồng thêm lao động (theo thời vụ) để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Thời gian làm việc theo quy định chung của Nhà nước, ngoài ra theo đặc thù của ngành và mùa du lịch (nhất là mùa tết hoặc các ngày lễ hội), Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc quyết định việc sắp xếp thời gian làm việc của từng cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công tác.

Trong thi hành nhiệm vụ các cán bộ, viên chức phải có phong cách làm việc lịch sự, nhã nhặn, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ khách tham quan khi có yêu cầu. Tuyệt đối không được có hành vi khiếm nhã, thiếu tôn trọng đối với khách tham quan, du lịch.

Điều 8. Tài chính, kế toán

1. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc được trích 25% tổng nguồn thu bán vé, dịch vụ để tự trang trải kinh phí hoạt động theo quy định tại Quyết định số 2769/QĐ-UBT ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành các khoản phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bao gồm: Chi sửa chữa lớn trạm bán vé, tiền thuê đất làm trạm; chi giữ gìn an ninh trật tự; chi trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp, trích 02 quỹ: Khen thưởng, phúc lợi; chi các khoản chi khác có liên quan đến công tác thu phí).

2. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc có nhiệm vụ nộp ngân sách huyện 75% tổng nguồn thu bán vé, dịch vụ còn lại (sau khi trích 25% tổng nguồn thu bán vé, dịch vụ để tự trang trải kinh phí hoạt động) để đầu tư hạ tầng khu tham quan và xây dựng các hạng mục công trình cần thiết phục vụ cho nhu cầu tham quan, du lịch của nhân dân theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt.

3. Các khoản sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất do Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc lập dự toán hàng năm trình UBND huyện phê duyệt.

4. Việc thu, chi của Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện quản lý theo đúng chế độ, quy định hiện hành.

Điều 9. Chế độ hội họp

Hàng tháng, Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc tổ chức họp giao ban với các Tổ chuyên môn nghiệp vụ để kiểm điểm công tác, đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra chương trình công tác tháng tới, triển khai, phổ biến các chủ trương, chính sách Nhà nước có liên quan, trường hợp đột xuất có thể họp bất thường.

Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc phải tổng hợp báo cáo công tác thường xuyên, định kỳ cho UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo quy định.

Hàng năm Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc tổ chức họp để bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cho tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 10. Đối với các sở, ngành của tỉnh

Là mối quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc chủ động phối hợp với các ngành có liên quan để thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh về những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý khu di tích lịch sử - danh thắng; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế mà Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc đang quản lý.

Điều 11. Đối với UBND huyện Xuân Lộc

Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp toàn diện của UBND huyện, Trưởng ban có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định, chỉ đạo của UBND huyện, thực hiện chế độ thông tin báo cáo với UBND huyện theo đúng quy định, đề xuất, kiến nghị với UBND huyện những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Đối với các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể

1. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc bình đẳng; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, các đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khi được UBND huyện giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện và các đoàn thể trên địa bàn huyện thực hiện những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn, Trưởng ban chủ động tập hợp các ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND huyện xem xét quyết định.

3. Phối hợp với UBND xã Xuân Trường tuần tra canh gác bảo vệ di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan và bảo vệ khách du lịch đến tham quan. Kết hợp xử lý các hành vi vi phạm, xâm hại khu di tích lịch sử - danh thắng, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho nhân dân địa phương cùng tham gia tích cực vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan; phối hợp thành lập tổ phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Trưởng Ban Quản lý Di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý khu di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc thực hiện bản Quy chế này.

Điều 14. Bản Quy chế này gồm 05 chương, 14 điều. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc tổng hợp đề nghị phòng Văn hóa và Thông tin huyện, phòng Nội vụ huyện trình UBND huyện xem xét quyết định./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Trần Anh Tuấn