Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 9690/TTr-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 25 Tháng 11 năm 2009       

?Y BAN NHÂN DÂN

TỜ TRÌNH

Về Đề án xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010";

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về phòng học bộ môn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2009.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng Đề án xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII nhiệm kỳ 2005 - 2010, Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐND ngày 09/12/2004 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai về “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bậc THPT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đồng Nai năm 2005 và giai đoạn 2006 - 2010”, UBND tỉnh đã tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cấp THPT để kịp thời giải quyết yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng trường chuẩn Quốc gia cho 10 trường THPT. Hiện nay, các trường này đã có sự chuyển biến tốt về hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác, có ảnh hưởng tốt đến các trường trong khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc đầu tư cho các trường này chưa đồng bộ về cơ sở vật chất như các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, phòng y tế..., bản thân các trường này chất lượng một số mặt khá tốt, còn một số mặt khác chất lượng vẫn còn hạn chế. Do đó, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015” để xây dựng một số trường THPT mang tính mũi nhọn, làm nòng cốt cho cấp THPT về đổi mới phương pháp giảng dạy, về bồi dưỡng các giáo viên, về thực hành thí nghiệm và các hoạt động ngoại khóa, nhằm thực hiện có kết quả việc phân luồng học sinh sau THPT, với nhiều học sinh có đủ trình độ vào các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao khi Đồng Nai đã trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

II. MỤC TIÊU

- Đầu tư xây dựng hai trường: THPT Trấn Biên và THPT Long Khánh thành trường THPT trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2010 - 2015.

- Nâng cao chất lượng và số lượng học sinh xếp loại giỏi trong học tập, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng chính quy trong và ngoài nước.

- Học sinh được đào tạo nâng cao về tin học, tiếng Anh, các môn học tự chọn và văn - thể - mỹ.

- Bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho các giáo viên của tất cả các bộ môn để tạo lực lượng giáo viên giỏi, làm nòng cốt cho các trường THPT khác trong tỉnh.

III. LÝ DO CHỌN TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN VÀ THPT LONG KHÁNH ĐỂ XÂY DỰNG THÀNH TRƯỜNG THPT TRỌNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CAO

Trường THPT trọng điểm chất lượng cao được đầu tư xây dựng theo Đề án này là mẫu hình thí điểm của bậc THPT, đi trước một bước về chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ - giáo viên, được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất thiết bị, học sinh được tuyển chọn vào trường theo hình thức thi tuyển, đảm bảo sĩ số mỗi lớp không quá 40 học sinh và có số lượng phòng học là 01 lớp/phòng, nhằm đảm bảo kết quả hoạt động, sớm tiếp cận và theo kịp với trình độ giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực, từ đó làm hạt nhân cho các trường THPT khác trong tỉnh, đồng thời được định hướng trở thành trường THPT chuyên sau này.

Căn cứ những yêu cầu nêu trên, Trường THPT Trấn Biên và THPT Long Khánh được chọn để đầu tư xây dựng thành trường THPT trọng điểm chất lượng cao trong giai đoạn 2010 - 2015. Các lý do cụ thể như sau:

- TP Biên Hòa và thị xã Long Khánh là hai địa bàn trọng điểm của tỉnh, có nhiều loại hình trường lớp. Nên khi xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao trên hai địa bàn này gặp nhiều thuận lợi.

- Chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng các mặt giáo dục tại hai địa bàn này đều cao hơn so với các địa phương khác trong tỉnh.

- Trường THPT Trấn Biên đang được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại hóa, chất lượng cao; Trường THPT Long Khánh cũng đang được đầu tư xây thêm 12 phòng học.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cơ chế đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh

a) Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Công tác sử dụng và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Giao cho các trường xây dựng quy chế trong việc sử dụng và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên; đánh giá hiệu quả công tác và phân loại cán bộ, giáo viên hàng năm để sử dụng hợp lý; chủ động trong việc tuyển chọn những cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ chuyên môn vững vàng về công tác tại nhà trường.

- Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Tăng 0,1 phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý là Hiệu trưởng; các chức danh còn lại gồm Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và tổ phó chuyên môn tăng 0,05 phụ cấp chức vụ.

+ Tăng thêm phụ cấp ưu đãi cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là 10% lương theo ngạch - bậc và phụ cấp chức vụ/tháng và hưởng 12 tháng/năm; tăng thêm phụ cấp cho nhân viên là 5% lương theo ngạch - bậc và hưởng 12 tháng/năm.

- Về chế độ ưu đãi khác:

Giáo viên trường THPT trọng điểm chất lượng cao không là giáo viên ngoại ngữ, được hỗ trợ học phí nếu có nhu cầu học nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy. Trình độ ngoại ngữ để được hỗ trợ học phí phải là trình độ C hoặc tương đương trở lên.

b) Đối với học sinh:

- Học sinh được tuyển vào trường THPT trọng điểm chất lượng cao bằng hình thức thi tuyển;

- Khu vực tuyển sinh: Trường THPT Trấn Biên tuyển sinh trên địa bàn TP Biên Hòa và khu vực giáp ranh, Trường THPT Long Khánh tuyển sinh trên địa bàn thị xã Long Khánh và khu vực giáp ranh;

- Học sinh được đăng ký dự các lớp đào tạo ngoại khóa về tin học, tiếng Anh, các môn học tự chọn; được tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp ngoài chương trình chính khóa của Bộ GD & ĐT; đồng thời có nghĩa vụ đóng học phí để chi trả tiền giờ dạy ngoại khóa cho các giáo viên được mời dạy ở các lớp ngoại khóa.

2. Tăng cường nội dung chương trình

a) Tiếng Anh

- Nội dung:

Mục tiêu chương trình ngoại khóa tiếng Anh dành cho học sinh năng khiếu ngoại ngữ của trường THPT trọng điểm chất lượng cao là khi học xong bậc THPT các em sẽ đạt cấp độ B1 - chứng chỉ FCE, cao hơn chuẩn chung một bậc.

- Chương trình: Học theo các bộ giáo trình của Anh (Nhà xuất bản Cambridge và Oxford), thời gian học: 06 tiết/tuần, 33 tuần/năm.

- Giải pháp:

+ Tổ chức học ngoại khóa có thu học phí. Mỗi khóa học mở từ 3 đến 4 lớp, mỗi lớp 25 học sinh và có 3 khóa học 2010 - 2013, 2011 - 2014 và 2012 - 2015. Học sinh có nhu cầu sẽ đăng ký tham gia chương trình.

+ Sinh hoạt câu lạc bộ nói tiếng Anh để tăng cường hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh.

+ Sử dụng lực lượng giáo viên của trường và thỉnh giảng giáo viên giỏi từ các nơi khác bao gồm cả giáo viên là người bản xứ nói tiếng Anh. Thù lao cho giáo viên trả bằng thù lao dạy các lớp năng khiếu ngoại ngữ hoặc theo thỏa thuận với từng giáo viên.

+ Phòng học ngoại ngữ có đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ theo phương pháp giao tiếp.

b) Tin học:

- Nội dung:

Tiếp cận và đạt trình độ tin học theo chuẩn Quốc gia qua việc học và thi theo hệ thống chứng chỉ tin học ứng dụng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chương trình: Học theo chương trình tin học ứng dụng ABC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian học: 04 tiết/tuần, 33 tuần/năm.

- Giải pháp:

+ Tổ chức học ngọai khóa có thu học phí. Mỗi khóa học mở từ 3 đến 4 lớp, mỗi lớp 25 học sinh và có 3 khóa học 2010 - 2013, 2011 - 2014 và 2012 - 2015. Học sinh có nhu cầu sẽ đăng ký tham gia chương trình.

+ Sử dụng lực lượng giáo viên của trường và thỉnh giảng giáo viên giỏi từ các nơi khác. Thù lao cho giáo viên trả bằng thù lao dạy các lớp năng khiếu tin học hoặc theo thỏa thuận với từng giáo viên.

c) Các môn học khác:

Các môn học khác được tổ chức theo hình thức dạy học tự chọn, học sinh đăng ký tham gia các môn học tự chọn nhằm nâng cao trình độ để thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng trong nước (khối A học tự chọn nâng cao toán, lý, hóa; khối B học tự chọn nâng cao toán, hóa, sinh; khối C học tự chọn nâng cao văn, sử, địa...).

Giải pháp:

+ Tổ chức học ngoại khóa có thu học phí theo quy chế dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai. Học sinh có nhu cầu sẽ đăng ký tham gia chương trình.

+ Sử dụng lực lượng giáo viên của trường và thỉnh giảng giáo viên giỏi từ các nơi khác. Thù lao cho giáo viên trả bằng thù lao dạy các lớp năng khiếu hoặc theo thỏa thuận với từng giáo viên.

3. Đầu tư cơ sở vật chất

Trường THPT Trấn Biên đã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng mới theo hướng trường chất lượng cao bán trú. Hiện nay công trình đã được khởi công. Vì vậy, việc đầu tư cơ sở vật chất trong Đề án này chủ yếu dành cho Trường THPT Long Khánh. Cụ thể như sau:

a) Đầu tư về cơ sở vật chất - kỹ thuật công nghệ thông tin

- Đầu tư thêm 02 phòng máy với 52 máy vi tính để đảm bảo điều kiện giảng dạy tin học cho học sinh, nâng định mức học sinh/máy vi tính lên 15 học sinh/máy.

- Thực hiện việc kết nối mạng Intranet đối với các phòng chức năng của nhà trường để dễ dàng trong việc quản lý, trao đổi dữ liệu trong công tác giảng dạy, học tập.

- Tăng cường 04 bộ trình chiếu để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập.

b) Đầu tư về phòng học bộ môn lý, hóa, sinh và công nghệ

Đầu tư thêm hệ thống phòng học bộ môn: 01 phòng Lý, 01 phòng hóa, 01 phòng sinh, 01 phòng thực hành công nghệ đạt tiêu chuẩn quy định.

c) Đầu tư về hệ thống phòng thư viện

Phòng thư viện tiếp tục được đầu tư tăng cường các đầu sách để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đọc thêm, tham khảo của học sinh và giáo viên, bên cạnh đó đầu tư cho nhà trường 01 thư viện điện tử.

* Lộ trình thực hiện:

- Năm 2010: Đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng máy vi tính, hệ thống Intranet, thiết bị trình chiếu và trang thiết bị dạy thể dục thể thao cho các trường.

- Năm 2011: Đầu tư hoàn thiện hệ thống phòng thư viện điện tử và hệ thống phòng học bộ môn.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện Đề án là 6.476 triệu đồng, cụ thể gồm:

- Từ năm 2010 đến 2011: Nhu cầu mỗi năm là 2.038 triệu đồng;

- Từ năm 2012 đến 2015: Nhu cầu mỗi năm là 800 triệu đồng.

1. Nguồn từ ngân sách Nhà nước

a) Kinh phí chi hỗ trợ phụ cấp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (tính cho 01 năm)

- Phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý: 13,2 triệu đồng.

- Phụ cấp ưu đãi cán bộ quản lý và giáo viên: 666 triệu đồng.

- Phụ cấp cho đội ngũ nhân viên: 29 triệu đồng.

b) Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất giai đoạn 2010 - 2011: 2.476 triệu đồng.

2. Nguồn từ xã hội hóa

Tăng cường nội dung chương trình tiếng Anh và tin học được tổ chức học ngoại khóa, sử dụng cơ sở vật chất và các trang thiết bị đã trang bị cho nhà trường, kinh phí tiền giờ cho giáo viên giảng dạy thu học phí từ học sinh. Bao gồm:

- Kinh phí lớp tin học/khóa học (300 lượt học viên): 36,9 triệu đồng.

- Kinh phí lớp ngoại ngữ/khóa học (300 lượt học viên): 55,4 triệu đồng.

3. Cơ chế học phí

Trước mắt, thực hiện thu học phí theo quy định hiện hành. Khi có hướng dẫn của Trung ương về chính sách học phí mới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND xem xét ban hành mức thu cụ thể cho trường THPT chất lượng cao.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Kế hoạch - Đầu tư để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo hai trường THPT được chọn đầu tư xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao triển khai thực hiện Đề án;

b) Phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và UBND thị xã Long Khánh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường THPT trên địa bàn được chọn đầu tư xây dựng trường THPT trọng điểm chất lượng cao thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung của Đề án;

d) Phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Biên Hòa và UBND thị xã Long Khánh tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tiến độ, kết quả thực hiện Đề án định kỳ hàng năm và báo cáo cho các đoàn giám sát của HĐND tỉnh theo yêu cầu.

Trên đây là nội dung chính của Đề án xây dựng trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015, chi tiết của Đề án tại tài liệu gửi kèm, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nga