Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 2600/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 15 Tháng 09 năm 2009       

?Y BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Chi cục Quản lý đất đai

______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 618/TTr-TNMT ngày 08/9/2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1433/TTr-SNV ngày 14/9/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Tên: Chi cục Quản lý đất đai.

Trụ sở đặt tại đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chi cục Quản lý đất đai giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý đất đai, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục Quản lý đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Biên chế của Chi cục Quản lý đất đai là biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chi cục Trưởng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng bản quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đất đai chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Võ Văn Một