Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 2506/QĐĐC-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 01 Tháng 09 năm 2009       

?Y BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

__________________

Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu như sau:

- Trong Quyết định đã ghi:

1. Tại điểm 4, Điều 1:

"Điểm dân cư số 1 thuộc ấp ông Hường”.

Nay sửa lại là:

"Điểm dân cư số 5 thuộc ấp ông Hường”

2. Tại điểm 7, Điều 1, bảng nhu cầu phát triển các công trình công cộng: Bỏ nội dung tại số thứ tự 5.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 29/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Ao Văn Thinh