Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 1477/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 26 Tháng 05 năm 2009       

?Y BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn giao thông thực hiện Dự án WB4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị tại Công văn số 534/ĐHDA4 ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Ban Quản lý Dự án 7 - Cục đường bộ Việt Nam “Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông thực hiện Dự án WB4, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;

Xét đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn giao thông thực hiện Dự án WB4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Điệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai: Trưởng ban;

2. Ông Võ Văn Sáng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai: Phó ban Thường trực;

3. Ông Vũ Xuân Thu, Phó Chánh Thanh tra Cục đường bộ Việt Nam, quyền Trưởng ban Thanh tra đường bộ IV: Phó ban;

4. Ông Đặng Việt Hưng, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7: Phó ban;

5. Ông Trần Viết Bồng, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7: Thành viên;

6. Ông Trương Minh Thắng, Phó Trưởng Công an thị xã Long Khánh: Thành viên;

7. Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất: Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom: Thành viên;

9. Ông Trịnh Tuấn Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa: Thành viên;

10. Ông Dương Danh Quý, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thành Tài, Trưởng phòng Kế hoạch giao thông, Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai: Thành viên;

12. Ông Đặng Thế Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai: Thành viên;

13. Ông Dương Mạnh Hưng, quyền Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai: Thành viên;

14. Ông Nguyễn Như Hải, Trưởng Văn phòng tư vấn giám sát Biên Hòa: Thành viên;

15. Ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Giám đốc điều hành gói 20: Thành viên;

16. Ông Nguyễn Thủy Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Vạn Cường, gói 34, 35: Thành viên;

17. Ông Nguyễn Hữu Vụ, Phó Giám đốc điều hành gói 36: Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau đây:

1. Phê duyệt phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Dự án hợp phần bảo trì mạng lưới đường bộ, Dự án WB4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

2. Chỉ đạo, tổ chức, điều hành công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo phương án đã duyệt và trực tiếp giải quyết, xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án;

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương cử cán bộ, tổ chức lực lượng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo kết thúc khi Dự án hoàn thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Trần Văn Vĩnh