Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT
 
Số: 04/2009/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 20 Tháng 04 năm 2009       

QUY?T Đ?NH

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Thống Nhất

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện tại Tờ trình số 55/TTr-VP ngày 13/4/2009, Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số: 117/TTr-NV ngày 16/4/2009 và báo cáo thẩm định của phòng Tư pháp huyện tại Văn bản số 03/BC-PTP ngày 09/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của UBND huyện Thống Nhất.

Điều 2. Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện.

Các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, Chủ tịch HĐND, UBND các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoà Hiệp  
Tài liệu đính kèm: