Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
 
Số: 2402/2008/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 18 Tháng 11 năm 2008       

QUY?T Đ?NH

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý đô thị tại thị trấn Định Quán

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 20/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công thương tại Tờ trình số 63/TTr-CT ngày 27/10/2008 về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị tại thị trấn Định Quán và Báo cáo thẩm định của phòng Tư pháp số 42/BC-PTP ngày 29/7/2008 về kết quả thẩm định Quy chế quản lý đô thị tại thị trấn Định Quán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đô thị tại thị trấn Định Quán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng: Công thương, Văn hóa & Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 6, Trưởng Công an huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Định Quán và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Yên  
Tài liệu đính kèm: