Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 44/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 04 Tháng 01 năm 2008       

QUY?T Đ?NH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1927/SXD-TĐ ngày 04/12/2007 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và Văn bản số 591/STP-XDKTVB ngày 24/12/2007 của Sở Tư pháp về việc có ý kiến đối với dự thảo quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 09 văn bản do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực xây dựng, như sau:

1. Quyết định số 8777/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần khảo sát xây dựng).

2. Quyết định số 8778/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần xây dựng).

3. Quyết định số 8779/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần lắp đặt).

4. Quyết định số 1821/QĐ-UBT ngày 12/6/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản.

5. Quyết định số 225/QĐ-UBT ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập I (bao gồm các công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác).

6. Quyết định số 1069/QĐ-UBT ngày 11/4/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tập II (công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị).

7. Quyết định số 224/QĐ-UBT ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

8. Quyết định số 1070/QĐ-UBT ngày 11/4/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ đơn giá công tác lắp đặt máy và thiết bị trong xây dựng.

9. Quyết định số 8780/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Đinh Quốc Thái