Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 9507/TTr-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 23 Tháng 11 năm 2007       

T? TRÌNH

TỜ TRÌNH

Về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học

về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

____________________

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định tạm thời về trợ cấp thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiến hành rà soát, thống kê đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Đề án chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

A. Sự cần thiết xây dựng đề án

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã là một lực lượng nòng cốt ở cấp chính quyền cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là đòi hỏi tất yếu, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.

- Theo thống kê, đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã trong toàn tỉnh hiện nay có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở bậc đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ rất thấp. Đây là khó khăn không nhỏ đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai - một trong những địa phương đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là do chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã còn thấp, không tạo được động lực để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tự học tập, nâng cao trình độ để phục vụ công tác, cũng như chưa tạo ra lực hút đủ mạnh đối với các đối tượng có trình độ năng lực chuyên môn về công tác tại cơ sở. Vì vậy, xây dựng một chế độ ưu đãi hợp lý dành cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là góp phần tạo lực hút đối với nguồn nhân lực có trình độ cao về phục vụ chính quyền cơ sở; đồng thời, giảm thiểu chi phí dành cho việc đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không đủ trình độ và năng lực.

B. Cơ sở pháp lý để xây dựng đề án

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

C. Nội dung đề án

I. Chế độ trợ cấp thu hút

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh:

Chế độ trợ cấp thu hút được áp dụng đối với cán bộ công chức cấp xã có trình độ cao đẳng trở lên và trung cấp ngành địa chính về công tác ở các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Nai.

b) Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên (được đào tạo không bằng nguồn ngân sách của Nhà nước) đang công tác tại xã, phường, thị trấn đảm nhiệm các chức danh theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn của Chính phủ.

- Cán bộ, công chức đang công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên được điều động hoặc tình nguyện về công tác tại xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ, công chức ngoài tỉnh có trình độ cao đẳng trở lên thuyên chuyển về tỉnh Đồng Nai tình nguyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

- Sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, tuổi đời không quá 30 tuổi về làm việc tại các xã, phường, thị trấn được bố trí các chức danh ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ.

(Riêng đối với ngành địa chính chưa có đào tạo hệ cao đẳng, đại học thì tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp Trung cấp Địa chính).

Ưu tiên những người có trình độ đào tạo đại học chính quy và sau đại học ở các ngành như: Kinh tế, tài chính, xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, giao thông, hành chính, khoa học xã hội, luật, nông nghiệp và chính trị… mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng làm cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Mức trợ cấp:

a) CBCC có trình độ từ đại học trở lên:

* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp theo các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu.

(Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa được quy định tại các văn bản sau: Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 21/UB-QĐ ngày 26/01/1993, Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 04/3/1994, Quyết định số 68/UB-QĐ ngày 09/8/1997 của Ủy ban Dân tộc – Miền núi; Quyết định 363/2005/QĐ-UBDT ngày 15/8/2005, Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006, Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc; Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của liên Bộ Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc)

* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

b) CBCC có trình độ cao đẳng và Trung cấp Địa chính:

* Đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu.

* Đối với xã, phường, thị trấn còn lại

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và đối tượng tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài tiền lương hưởng theo ngạch, bậc theo bằng cấp chuyên môn đào tạo và phụ cấp, các chính sách quy định của Nhà nước còn được hưởng trợ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu.

c) Trợ cấp khác:

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đang công tác và tuyển mới thuộc diện thu hút ngoài trợ cấp trên còn được hưởng các chế độ trợ cấp thêm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở bằng 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng đối với người ngoài địa phương, có khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc từ 20 km trở lên và có thuê nhà thực tế tại nơi được phân công, bố trí làm việc.

- Đối tượng là nữ: Trợ cấp thêm 0,7 lần mức lương tối thiểu/người/tháng.

3. Thời gian được hưởng chế độ trợ cấp:

- 05 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác đối với cán bộ, công chức được điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng về công tác tại xã, phường, thị trấn thuộc diện được hưởng trợ cấp thu hút.

- 03 năm kể từ ngày được hưởng chế độ thu hút đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã hiện đang công tác tại xã, phường, thị trấn.

II. Tổ chức thực hiện:

Sau khi Đề án thực hiện chế độ trợ cấp thu hút cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện;

- Sở Nội vụ hướng dẫn quy trình, thủ tục và biểu mẫu cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thu hút, tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương và định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán, thanh và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng năm từ nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổng hợp, lập dự toán kinh phí, kiểm tra, phê duyệt, cấp phát kinh phí thực hiện chế độ thu hút trong từng năm do Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị và quyết toán số kinh phí với Sở Tài chính theo quy định;

- Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê danh sách các trường hợp thuộc diện được hưởng trợ cấp của đơn vị mình trong từng năm, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt và kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng thu hút.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

 

UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nga  
Tài liệu đính kèm: