Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 2861/QĐ-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 06 Tháng 09 năm 2007       

QUY?T Đ?NH

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban thi đua - Khen thưởng tại Tờ trình số 357/TTr-BTĐKT ngày 30/5/2007; Công văn số 446/BTĐKT ngày 17/7/2007 về việc đề nghị bổ sung thành viên và ban hành quyết định thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 762/TTr-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm thành phần như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Võ Văn Một - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Phó Chủ tịch thứ nhất: Ông Đinh Quốc Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

3. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Lê Mai Thanh - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

4. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Là lãnh đạo các cơ quan sau:

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai;

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

5. Ủy viên Hội đồng: Là đại diện lãnh đạo các cơ quan sau:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai;

- Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch - Đầu tư;

- Thanh tra tỉnh;

- Công an tỉnh Đồng Nai;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai;

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm ban hành bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Hội đồng.

Điều 3. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và sử dụng mộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để giúp việc cho Hội đồng. Riêng các thành viên Hội đồng sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có trách nhiệm cử nhân sự tham gia xuyên suốt Hội đồng và thông báo khi có sự thay đổi nhân sự cho cơ quan Thường trực Hội đồng biết trong thời hạn 07 ngày và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhân sự được cử tham gia.

Cơ quan Thường trực Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp tên nhân sự cụ thể được cử tham gia Hội đồng để lập thành danh sách báo cáo Chủ tịch Hội đồng (đồng thời thông báo về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4445/QĐ-UBT ngày 25/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nga