Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
 
Số: 04/2007/CT-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 13 Tháng 03 năm 2007       

CH? TH?

CHỈ THỊ

Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2007

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua và là năm thứ nhất thực hiện Luật Công an nhân dân. Để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao độ tin cậy và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, của lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải không ngừng nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ về mọi mặt, nhất là chất lượng chính trị, đạo đức.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND ngày 12/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2007 và Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 07/02/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2007.

Thực hiện kế hoạch số 48/KH-BCH ngày 20/12/2006 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và hiệp đồng giao nhận quân năm 2007. Đồng thời bảo đảm cho thành phố tổ chức tuyển chọn và giao quân đúng chất lượng, đạt chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị:

1. Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, Trưởng Công an thành phố căn cứ các quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 7, có văn bản hướng dẫn các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2007 để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường, xã thực hiện đúng quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi, bổ sung. Đồng thời có văn bản chỉ đạo Công an, Quân sự phường, xã nắm chính xác số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tham mưu cho UBND và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng xét tuyển các cấp, xét duyệt tuyển chọn công dân nhập ngũ đúng luật, phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể nắm chắc các đối tượng thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn để xem xét miễn, hoãn nhập ngũ đúng luật định.

- Phối hợp chặt chẽ các ngành bảo vệ pháp luật tổ chức kiểm tra số công dân trốn tránh, đào ngũ, bỏ ngũ ở địa phương xử lý theo đúng quy định pháp luật, nhằm giáo dục chung cho công dân ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân góp phần hoàn thành công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2007. Yêu cầu công tác kiểm tra, xử lý, xét xử cần thực hiện trước thời gian giao quân một tháng để góp phần thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân đảm bảo công bằng xã hội.

2. Giao cho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng và triển khai kịp thời hướng dẫn phân loại chất lượng chính trị công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2007 theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2005 và Thông tư Liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03/5/2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để phường, xã có cơ sở thực hiện; đề xuất Chủ tịch UBND thành phố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp thành phố; chuẩn bị các mặt bảo đảm phục vụ tốt cho công tác tuyển chọn theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nắm chắc kết quả thực hiện ở cơ sở tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo.

- Trong tháng 3 năm 2007 tập trung bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong thanh niên nhập ngũ, phấn đấu 100% phường, xã đều có Đảng viên nhập ngũ theo chỉ tiêu trên giao, Đảng viên phải được kết nạp trước 06 tháng kể từ ngày nhập ngũ. Ngoài ra tập trung giáo dục, vận động Đảng viên trong độ tuổi gọi nhập ngũ đang công tác tại địa phương, cơ quan, xí nghiệp tình nguyện nhập ngũ.

- Phối hợp các đoàn thể quần chúng, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đủ điều kiện phát triển Đoàn viên, Đảng viên để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương xem xét đưa đi đào tạo chuyên môn, tăng cường cán bộ trẻ cho bộ máy chính quyền cơ sở.

3. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố đề xuất UBND thành phố kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố và tổ chức tập huấn các tiêu chuẩn phân loại sức khỏe theo quy định Thông tư Liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng; xây dựng kế hoạch phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố để tập huấn tổ chức khám sức khỏe cho công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo cho công tác khám tuyển, không để xảy ra tiêu cực trong công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra chặt chẽ HIV, ma túy đối với công dân đã qua khám tuyển đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Yêu cầu Hội đồng khám Nghĩa vụ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thực hiện chặt chẽ, chịu trách nhiệm việc bảo đảm chất lượng sức khỏe khi giao quân, thực hiện tuyển người nào chắc người đó.

4. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 26 phường, xã khẩn trương rà soát lập ngay danh sách phân loại chất lượng chính trị nam công dân sẵn sàng nhập ngũ có tuổi đời đủ 18 đến hết 25 tuổi (sinh từ ngày 02/10/1982 đến 01/10/1989), tổ chức công khai các loại danh sách ra tổ dân phố, khu phố để nhân dân đóng góp trước khi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xét duyệt danh sách 4 loại. Không để xảy ra các trường hợp sai sót trong khâu quản lý và phân loại chất lượng chính trị.

Sau khi danh sách 4 loại đã được thành phố phê duyệt các phường, xã tiếp tục bình cử ra tổ dân phố, khu phố, khóm ấp lần thứ 2 để lập danh sách huy động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2007, trước mắt tập trung huy động khám sức khỏe số thanh niên có tuổi đời từ 18 - 24 có hoàn cảnh ít khó khăn, trường hợp thiếu thực lực thanh niên đạt sức khỏe sẽ tiếp tục huy động khám số thanh niên còn lại.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành và các đoàn thể thành phố chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi, bổ sung; vận động, giáo dục thanh niên tình nguyện nhập ngũ; giới thiệu phát triển Đảng, Đoàn, nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ; hạn chế thấp nhất tỷ lệ thanh niên trốn tránh chống khám, chống lệnh. Tăng cường công tác hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện việc làm, học nghề cho bộ đội xuất ngũ khi về địa phương.

6. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố phối hợp với Đài truyền thanh Biên Hòa, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đưa tin tuyên truyền, tạo cho công dân nhận thức quyền, nghĩa vụ, nhất là thanh niên trong thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân.

Công tác giao quân đợt 2 năm 2007 chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn ngày càng cao, đòi hỏi các cấp, các ngành, đoàn thể phải có sự nỗ lực trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ phải được tiến hành đúng quy trình và quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự, bảo đảm thời gian kế hoạch đề ra.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể, Chủ tịch UBND và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường, xã với trách nhiệm của mình, có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, đạt kết quả. Quá trình thực hiện có gì khó khăn kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo.

Giao Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, Trưởng Công an thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả Thường trực Thành ủy và UBND thành phố Biên Hòa.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Phú Cường