Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
BỘ Y TẾ
 
Số: 15/2007/QĐ-BYT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 30 Tháng 01 năm 2007       

QUY?T Đ?NH C?A B? TRU?NG B? Y T?

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2689/2004/QĐ-BYT ngày 10/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Sức khoẻ lao động và Môi trường trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT

ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, vai trò

Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

Điều 2. Tư cách pháp nhân

Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý vệ sinh lao động; sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về quản lý vệ sinh lao động; sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn trên cơ sở kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về quản lý vệ sinh lao động; sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh lao động, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn; kiến nghị các biện pháp để bảo đảm vệ sinh lao động;

c) Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về lĩnh vực vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn;

d) Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn theo kế hoạch của tỉnh, Trung ương cho các cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;

đ) Nghiên cứu, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn;

e) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực vệ sinh lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn; các dự án khác liên quan được Sở Y tế phân công;

g) Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; căn cứ vào điều kiện, năng lực và nhu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền việc khám, điều trị, theo dõi và thực hiện các xét nghiệm đối với những trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm theo quy định của pháp luật;

h) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách;

i) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

l) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo:

Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc;

2. Phòng chức năng gồm:

a) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

b) Phòng Tổ chức - Hành chính.

3. Khoa chuyên môn gồm:

a) Khoa Vệ sinh lao động;

b) Khoa Bệnh nghề nghiệp;

c) Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

Điều 6. Biên chế và định mức lao động

Biên chế, định mức lao động của Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ lao động và Môi trường tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Ngân sách sự nghiệp y tế;

2. Ngân sách chương trình mục tiêu y tế quốc gia;

3. Thu phí theo quy định của pháp luật;

4. Viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Nhiệm vụ của các Khoa, Phòng

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch đó;

b) Tổng hợp dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động, quản lý bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

c) Quản lý và cấp phát kinh phí, vật tư cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định;

d) Phối hợp tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo chuyên ngành;

đ) Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

e) Làm đầu mối tổng hợp các dự án trong và ngoài nước của Trung tâm.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

a) Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, quản trị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm;

b) Giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác quản lý tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý tài sản của Trung tâm;

d) Làm đầu mối tổ chức thực hiện các hội thảo, hội nghị, tập huấn, các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Khoa Vệ sinh lao động:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn thực hiện vệ sinh lao động; các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn;

c) Kiểm tra, thẩm định tác hại của các hoá chất theo danh mục quy định và các tác nhân gây độc hại khác; theo dõi tình hình sử dụng các hoá chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động; kiểm soát các yếu tố độc hại (bụi, hơi, khí độc, tiếng ồn, độ rung, phóng xạ, ánh sáng, vi khí hậu...) trong môi trường lao động; giám sát việc thực hiện phòng chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn; hướng dẫn xử lý ban đầu khi bị nhiễm độc và tham gia xử lý khi có tình huống cấp cứu do các yếu tố độc hại, tai nạn nghề nghiệp;

d) Quản lý thông tin, số liệu; lập hồ sơ theo dõi và lưu giữ kết quả về tình hình vệ sinh lao động; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định;

đ) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến vệ sinh lao động; phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế và xây dựng cộng đồng an toàn.

4. Khoa Bệnh nghề nghiệp:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn thực hiện các hoạt động phòng chống, hoạt động khám phát hiện và quản lý bệnh nghề nghiệp;

c) Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp;

d) Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ và phân loại sức khoẻ người lao động; tổng hợp tình hình mắc bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ bệnh tật và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh;

đ) Tổ chức thực hiện và duy trì hoạt động khám bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm; xử lý ban đầu khi có cấp cứu do các yếu tố độc hại, tai nạn nghề nghiệp;

e) Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến phòng chống bệnh nghề nghiệp.

5. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh:

a) Thực hiện các xét nghiệm vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp;

b) Lấy mẫu để xét nghiệm và bảo quản các mẫu xét nghiệm, gửi tuyến trên theo đúng quy định; tham gia xét nghiệm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc yêu cầu của các cấp và khi có các vụ nhiễm độc xảy ra trên địa bàn;

c) Hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng thường quy các kỹ thuật xét nghiệm thuộc lĩnh vực theo quy định;

d) Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm khác theo quy định của pháp luật./.

BỘ Y TẾ  
BỘ TRƯỞNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Trần Thị Trung Chiến