Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 
Số: 02/2006/CT-UBND
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 03 Tháng 01 năm 2006       

CH? TH?

CHỈ THỊ

V/v tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về công tác đăng ký quản lý hộ khẩu

Ngày 19/8/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 về đăng ký quản lý hộ khẩu. Ngày 07/10/2005, Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/CP và Nghị định số 108/2005/NĐ/CP. Để thực hiện tốt các Nghị định nêu trên của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an về đăng ký quản lý hộ khẩu (ĐKQLHK); UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh lập kế hoạch và tham mưu cho UBND tỉnh mở Hội nghị tổng kết đánh giá 08 năm thực hiện Nghị định 51/CP, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 10/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ và Thông tư số 11/2005/TT-BCA-C11 ngày 07/10/2005 của Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 51/CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 11/2005/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về ĐKQLHK trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên cùng cấp nghiên cứu, nắm vững mục đích, ý nghĩa, nội dung của các Nghị định và Thông tư nêu trên, từ đó thực hiện và phối hợp thực hiện tốt công tác ĐKQLHK. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Nghị định và Thông tư hướng dẫn về ĐKQLHK sâu rộng trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ĐKQLHK của các cơ quan chuyên môn. Thực hiện tốt trách nhiệm của mình được quy định tại các Nghị định và Thông tư hướng dẫn trong việc cấp chứng thực, xác nhận các hồ sơ, giấy tờ của công dân theo quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao Động Đồng Nai và Đài truyền thanh của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, cần bố trí nội dung, sắp xếp chuyên mục thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ, Bộ Công an, các quy trình, thủ tục về ĐKQLHK để mọi người dân biết, thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện của cơ quan chuyên môn, góp phần đấu tranh chống tiêu cực trên lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ khẩu.

4. Trong quá trình thực hiện công tác ĐKQLHK, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, thường xuyên quan tâm kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện công tác ĐKQLHK ở địa phương, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm công tác ĐKQLHK, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý nghiêm chỉnh các trường hợp vi phạm về ĐKQLHK.

Giao Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả công tác ĐKQLHK, hàng tháng, quý có báo cáo kết quả cho Bộ Công an và UBNĐ tỉnh kịp thờí đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong công tác ĐKQLHK.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Võ Văn Một