Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Số: 521/QĐ-TTg
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 13 Tháng 06 năm 2005       

QUY?T Đ?NH C?A TH? TU?NG CHÍNH PH?

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Văn bản số 6917/CV-VPTW ngày 06 tháng 4 năm 2005 đồng ý lấy ngày 19 tháng 8 hàng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc";

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 19 tháng 8 là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Điều 2. Việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" hàng năm phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, có hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức nhằm thực hiện nội dung, yêu cầu sau đây:

- Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

- Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 3. Bộ tưởng Bộ Công an căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ở Điều 2.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Công an và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Văn Khải