Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
BỘ TƯ PHÁP
 
Số: 101/2005/QĐ-BTP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 02 Tháng 03 năm 2005       

QUY?T Đ?NH C?A B? TRU?NG B? TU PHÁP

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 06 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp,

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Tư pháp Việt Nam.

Điều 2. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" được nhận Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và được ghi tên vào Sổ vàng truyền thống của ngành Tư pháp.

Điều 3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" được thực hiện theo Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Điều 4. Huy chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" ban hành kèm theo Quyết định số 713/TC ngày 22 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có giá trị như Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 713/TC ngày 22 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng cơ quan Thi hành án các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TƯ PHÁP  
BỘ TRƯỞNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Uông Chu Lưu