Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
Số: 04/2003/QĐ-BKHCN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 18 Tháng 02 năm 2003       

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Về việc ban hành "Chương trình hành động Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ (giai đoạn 2003- 2007)"

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

Căn cứ Quyết định 188/2002/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng Bộ,  

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ (giai đoạn 2003 - 2007)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan quản lý khoa học công nghệ thuộc các Bộ, ngành, các tổ chức khoa học công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Giai đoạn 2003 - 2007)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-BKHCN 
ngày 18 tháng 2 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ )


I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ.

Nâng cao hiểu biết pháp luật về khoa học và công nghệ (KH&CN), sở hữu công nghiệp (SHCN), chuyển giao công nghệ (CGCN), tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC), an toàn và kiểm soát bức xạ (ATKSBX) cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, góp phần tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật, ngăn ngừa có hiệu quả sự vi phạm pháp luật về KH&CN, SHCN,CGCN, TĐC, ATKSBX (sau đây gọi tắt là pháp luật KHCN).

Giúp cho cán bộ, công chức trước hết cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở tất cả các cấp, các tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp nắm bắt hệ thống và kịp thời cập nhật những thông tin mới về pháp luật KHCN, nâng cao năng lực vận dụng, thi hành pháp luật trên cương vị công tác và thực thi nhiệm vụ.

Xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KHCN có hiệu quả, đưa công tác phổ biến pháp luật KHCN vào nề nếp.

2. Yêu cầu:

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật KHCN phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp.

Lựa chọn và áp dụng các biện pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật KHCN phải phù hợp với từng loại đối tượng.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm tính khoa học, tính chuẩn xác và hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHÁP LUẬT CẦN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Nội dung pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến là nội dung của tất cả các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực do Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước, bao gồm:

Pháp luật về KH&CN,

Pháp luật về SHCN,

Pháp luật về CGCN,

Pháp luật về TĐC,

Pháp luật về ATKSBX.

III. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1.Tổ chức giới thiệu trực tiếp các văn bản pháp luật

a.Nội dung:

Tổ chức các buổi giới thiệu, toạ đàm với từng loại đối tượng về nội dung tất cả các văn bản mới của pháp luật KHCN;

Tổ chức đối thoại trực tiếp với từng loại đối tượng về các chuyên đề pháp lý thuộc các lĩnh vực KH&CN, SHCN, CGCN, TĐC, ATKSBX;

Tổ chức họp báo để giới thiệu nội dung của văn bản mới có nội dung quan trọng.

b. Đơn vị thực hiện:

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Sở KH,CN&MT) tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về KH&CN.

Cục Sở hữu công nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở KH,CN&MT tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về SHCN.

Văn phòng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở KH,CN&MT tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về CGCN.

Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở KH,CN&MT tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về TĐC.

Ban An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Sở KH,CN&MT tổ chức thực hiện các hoạt động này đối với các văn bản pháp luật về ATKSBX.

Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc họp báo để Lãnh đạo Bộ giới thiệu nội dung của các văn bản quan trọng.

2. Tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật.

a. Nội dung:

Kịp thời cập nhật nội dung mới của pháp luật KHCN vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực KH&CN, SHCN, CGCN, TĐC, ATKSBX theo kế hoạch đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt hàng năm, tiến tới tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật KHCN cho cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ.

Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ pháp chế, nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ kế hoạch hoá và tài chính KH&CN, nghiệp vụ công tác SHCN, nghiệp vụ công tác CGCN, nghiệp vụ công tác TĐC, nghiệp vụ công tác ATKSBX v.v...nhằm vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ, vừa tăng cường khả năng nắm bắt và vận dụng chính xác các quy định pháp luật cần thiết cho cán bộ, công chức trong các lĩnh vực KH&CN, SHCN, CGCN, TĐC và ATKSBX.

b.Tổ chức thực hiện:

Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc đưa nội dung cần thiết vào chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý khoa học và công nghệ.

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Cục Sở hữu công nghiệp, Văn phòng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và với các Sở KH,CN&MT tổ chức thực hiện việc tập huấn thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của mình.

3. Xuất bản và phát hành rộng rãi các cuốn sách về pháp luật khoa học và công nghệ

a. Nội dung:

Định kỳ mỗi năm xuất bản 2 cuốn sách “Các Văn bản pháp luật mới về khoa học và công nghệ" bao gồm tất cả các văn bản pháp luật mới được ban hành trong năm thuộc lĩnh vực các lĩnh vực KH&CN, SHCN, CGCN, TĐC, ATKSBX.

Tổ chức biên soạn và xuất bản các cuốn cẩm nang pháp luật, sách hỏi đáp về pháp luật KH&CN, SHCN, CGCN, TĐC, ATKSBX.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, tổ chức biên soạn và xuất bản các cuốn sách "Văn bản pháp luật hiện hành" của từng lĩnh vực chuyên ngành KH&CN, SHCN, CGCN, TĐC, ATKSBX.

b. Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng bộ và các đơn vị có liên quan.

4. Đưa các văn bản pháp luật lên mạng Internet:

a. Nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập và đưa lên mạng Internet các văn bản pháp luật KHCN.

b. Đơn vị thực hiện:

Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Văn phòng bộ, Trung tâm tin học và Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia.

5. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình).

a. Nội dung:

Kịp thời giới thiệu, trả lời phỏng vấn, họp báo về nội dung các văn bản pháp luật KHCN, đặc biệt nội dung của các văn bản mới ban hành trên các báo, tạp chí của Bộ, ngoài Bộ và trên đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương.

Hợp tác chặt chẽ với các đài phát thanh, truyền hình để thực hiện các chương trình, chuyên mục phát thanh, truyền hình về pháp luật KHCN.

b. Đơn vị thực hiện:

Vụ Pháp chế cùng Văn phòng bộ chủ trì phối hợp với các báo, tạp chí và các cơ quan liên quan thuộc Bộ và với các Sở KH,CN&MT.

IV.Trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai và Kinh phí thực hiện kế hoạch

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các hoạt động nêu tại mục III của Chương trình này có trách nhiệm đưa tất cả các hoạt động này vào kế hoạch công tác hàng năm của mình trong cả giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007.

Kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học công nghệ được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học.

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm dự trù kinh phí cho từng hoạt động cụ thể khi xây dựng kế hoạch hàng năm của mình và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ thường xuyên đôn đốc theo dõi việc thực hiện chương trình này; kịp thời tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
THỨ TRƯỞNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Hoàng Văn Huây