Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Số: 73/2002/QĐ-UB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 07 Tháng 05 năm 2002       

ủy ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc Chuẩn y Quy chế hoạt động Liên Minh HTX&DNQD tỉnh Lâm Đồng

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Luật số 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy định quyền lập Hội;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT ngày 05/01/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và hướng dẫn số 07/TCCP ngày 06/01/1989 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ; V/v quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

Xét đề nghị của Liên Minh HTX&DNNQD tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 31/HĐ ngày 16/04/2002 V/v đề nghị chuẩn y Quy chế hoạt động Liên Minh HTX&DNNQD tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuẩn y Quy chế hoạt động Liên Minh HTX&DNNQD tỉnh Lâm Đồng (kèm theo Quyết định này) đã được Đại hội thông qua ngày 29/03/2002 là phù hợp với Điều lệ Liên Minh HTX Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Trưởng Ban TCCQ tỉnh; Chủ tịch Liên Minh HTX&DNQD tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Quy chế hoạt động

Liên minh HTX và DNNQD tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2002 ngày 07 tháng 5 năm 2002

của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp ngoài quốc doanh (gọi tắt là Liên Minh) tỉnh Lâm Đồng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên Minh HTX Việt Nam; Cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh chăm lo xây dựng, củng cố phát triển các loại hình kinh tế HT-HTX và DNNQD ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển, ngày càng giàu đẹp.

 

Chương I

Những quy định chung

Điều 1: Liên Minh HTX và DNNQD tỉnh Lâm Đồng thuộc hệ thống của Liên Minh HTX Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ Liên Minh HTX Việt Nam và theo Pháp luật.

Liên Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Liên Minh tỉnh đặt tại số 9 Đinh Tiên Hoàng - Thành phố Đà lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Chương II

Chức năng - nhiệm vụ

Điều 2: Liên Minh tỉnh có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- chức năng:

a- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của HTX và các thành viên.

b- Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế HT-HTX và DNNQD.

c- Tư vấn, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ cho HTX và các thành viên.

d- Tham gia xây dựng các chủ trương chính sách, những quy định có liên quan đến kinh tế HT-HTX và DNNQD.

đ- Giám sát, kiểm tra, đánh giá họat động của HTX và các DNNQD là thành viên trong tỉnh.

2- Nhiệm vụ - quyền hạn:

a- Tham gia thảo luận, xây dựng chương trình, kế họach phát triển kinh tế HT-HTX và DNNQD của tỉnh.

b- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của HTX và các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đòan thể về các vấn đề có liên quan đến kinh tế HT-HTX và DNNQD.

c- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX và các thành viên.

d- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ tham gia xây dựng và phát triển kinh tế HT-HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, điển hình tiên tiến của các HTX, DNNQD; và tổ chức phong trào thi đua trong HTX, các thành viên và cơ quan Liên minh.

đ- Tổ chức các họat dộng tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho HTX và các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác. Thông qua các đơn vị trực thuộc để tổ chức các họat động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm giúp đỡ đầu vào cho SXKD và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của HTX, các thành viên và người lao động.

e- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xã viên, người lao động trong các HTX, DNNQD là thành viên.

g- Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngòai nước vì lợi ích của HTX và các thành viên; Được tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khỏan đầu tư, viện trợ để phát triển khu vực kinh tế HTX và các doanh nghiệp thành viên theo quy định của Pháp luật.

h- Tổng hợp, báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình kinh tế HT-HTX và DNNQD là thành viên; Trên cơ sở đó báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

i- Giám sát. kiểm tra họat động SXKD và việc thực thi Pháp luật của các HTX và doanh nghiệp NQD là thanh viên.

k- Phối hợp với các địa phương để định hướng về nhân sự đối với các HTX.

Chương III:

Thành viên

Điều 3: Thành viên của Liên Minh bao gồm:

a- Các HTX, Liên hiệp HTX đương nhiên là thành viên của Liên minh.

b- Các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác, hiệp hội ngành nghề trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Liên Minh HTX Viêt Nam và Quy chế này, làm đơn xin gia nhập làm thành viên của Liên Minh.

Điều 4: Quyền của thành viên

1- Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển SXKD, được giúp đỡ khi gặp rủi ro.

2- Được ung cấp các thông tin về knh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác có liên quan.

3- Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động ở trong và ngòai nước.

4- Được bảo vệ trước pháp luât khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5- Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách chế độ có liên quan; Được thảo luận và biểu quyết các công việc của Liên Minh.

6- Được đề cử, ứng cử,, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên Minh.

7- Được Liên Minh khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 5: Nghĩa vụ của thành viên

1- Cháp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Liên Minh HTX Việt Nam, Quy chế này và các Nghị quyết của Đại hội, của BCH, ban thường trực Liên Minh các cấp.

2- Tham gia tích cực, có hiệu quả các họat động của Liên Minh.

3- Đòan kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chung của cộng đồng và vì lợi ích cộng đồng.

4- Thực hiện nghiệm túc các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên Minh.

5- Đóng hội phí đầy đủ, đúng thời gian.

Chương IV

Tổ chức của liên minh

Điều 7: Đại hội tòan thể (hoặc Đại hội đại biểu) thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên Minh. Đại hội do BCH Liên Minh triệu tập thường kỳ 5 năm 1 lần.

Điều 8: Đại hội có nhiệm vụ:

1- Thông qua báo cáo của BCH nhiệm kỳ qua.

2- Quyết định chương trình họat động, kế hoạch phát triển của Liên Minh tỉnh trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Liên Minh tòan quốc và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

3- Bầu ban chấp hành Liên Minh tỉnh, Số lượng ủy viên BCH do Đại hội Quyết định.

4- Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên Minh HTX toàn quốc.

Điều 9: Ban chấp hành Liên Minh là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ Đại hội.

BCH họp thường kỳ 6 tháng 1 lần do Ban thường trực Liên Minh triệu tập và chủ trì; Khi cần thiết có thể họp bất thường. BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 10: Ban chấp hành Liên Minh tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội tòan quốc, Nghị quyết của BCH Trung ương Liên Minh HTX Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội cùng cấp và Quy chế họat động Liên Minh HTX và DNNQD tỉnh.

2- Quyết định chương trình họat động, mục tiêu phát triển của Liên Minh tỉnh.

3- Bầu bổ sung ủy viên BCH, số lượng ủy viên bổ sung không quá 1/3 số ủy viên do Đại hội bầu.

4- Bầu Ban thường trực, bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch trong số các ủy viên Thường trực; bầu ủy ban kiểm tra, bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trong số các ủy viên ủy ban kiểm tra.

5- Thông qua các báo cáo sẽ trình trước Đại hội.

6- Triệu tập Đại hội theo quy định của Điều lệ.

Điều 11: Ban thường trực Liên Minh HTX và DNNQD tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cơ quan lãnh đạo cấp trên và Nghị quyết Đại hội, BCH cùng cấp.

2- Công nhận và bãi nhiệm tư cách thành viên.

3- Chuẩn bị chương trình, nội dung Hội nghị BCH và Đại hội.

4- Quản lý, sử dụng tài chính-tài sản của Liên Minh tỉnh theo quy định của Điều lệ và của Pháp luật.

5- Quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự giúp việc Liên Minh và các đơn vị trực thuộc.

6- Xét khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân là thành viên theo quy định Điều lệ.

7- Ban thường trực họp thường kỳ 3 tháng 1 lần. Nhiệm kỳ của Ban thường trực cùng với nhiệm kỳ của BCH.

Điều 12: Liên minh tỉnh có bộ máy giúp việc và các đơm vị sự nghiệp, SXKD trực thuộc. Bộ máy giúp việc của Liên minh tỉnh do Ban thường trực Liên minh quyết định.

Điều 13: Khi người đại diện của Liên minh tỉnh hoặc của tổ chức thành viên là ủy viên BCH Liên minh tỉnh không còn giữ chức vụ trong tổ chức của mình thì đương nhiên không giữ chức ủy viên BCH; Người thay thế sẽ được BCH bầu bổ sung.

Chương V

Uỷ ban kiểm tra

Điều 14: Uỷ ban kiểm tra của Liên minh tỉnh do BCH Liên minh tỉnh bầu ra, gồm: Chủ nhiệm UBKT và một số ủy viên; Số lượng UBKT do BCH quyết định; Chủ nhiệm UBKT là ủy viên Ban thường trực Liên minh tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT thực hiện theo quy chế do BCHTW Liên minh HTX Việt Nam và theo Điều lệ.

Chương VI

Tài chính

Điều 15: Tài chính của Liên minh tỉnh gồm các nguồn sau:

1- Ngân sách Nhà nước bảo đảm số cán bộ biên chế và hỗ trợ cho các họat động của Liên minh.

2- Hội phí do thành viên đóng góp; Mức đóng góp và sử dụng hội phí thực hiện theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam.

3- Thu từ họat động kinh tế và dịch vụ của Liên minh.

4- Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 16: Ban thường trực Liên minh tỉnh chịu trách nhiệm quản lý tài sản và tài chính của Liên minh theo quy định của Pháp luật. Tài chính của Liên minh được sử dụng vào các họat động nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế HT-HTX và các DN thành viên.

Chương VII

Điều khoản thi hành

Điều 17: Bản Quy chế này gồm 7 Chương 17 điều do Đại Hội Liên Minh HTX & Doanh nghiệp ngoài QD tỉnh lần thứ II thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2002 và có hiệu lực từ ngày UBND tỉnh quyết định chuẩn y. Chỉ có Đại Hội Liên Minh HTX và DNNQD tỉnh mới có quyền sửa đổi bản Quy chế này./.

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phan Thiên