Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Số: 127/2001/QĐ-UB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 03 Tháng 12 năm 2001       

Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Di Linh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Điều lệ Trường Trung học được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo Lâm Đồng tại tờ trình số 747/TT-GD ngày 03/10/2001 về việc thành lập trường THPT cụm xã Gia Hiệp và cho UBND huyện XDi Linh lập dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trường THPT Nguyễn Viết Xuân- huyện Di Linh, trên cơ sở nâng cấp học Trường Trung học Cơ sở Gia Hiệp - huyện Di Linh

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - huyện Di Linh là đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo, dự toán cấp 2 thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - huyện Di Linh chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chịu sự quản lý hành chính Nhà nước theo vùng lãnh thổ của UBND huyện Di Linh.

Địa điểm Trường đặt tại xã Gia Hiệp - huyện Di Linh.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - huyện Di Linh thực hiện theo Điều lệ Trường Trung học được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3: Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - huyện Di Linh có Hiệu trưởng và 01 đến 02 Phó hiệu trưởng. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Các ông: Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, Trường THPT Nguyễn Viết Xuân - huyện Di Linh và các ngành có liên quan của tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Định