Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH HÀ TĨNH
 
Số: 1868/2001/QĐ-UB/CN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 16 Tháng 08 năm 2001       

LOVE

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Về việc chỉ định thầu xây lắp Nhà điều trị Phụ sản và Nhà điều

Lây Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1115QĐ/UB-XD1 ngày 01/6/2001 của UBND Tỉnh, phê duyệt thiết kế, dự toán nhà điều trị Phụ sản và Nhà điều trị Lây Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh;

Xét đề nghị của UBND huyện Kỳ Anh tại công văn số 219CV/UB-KH ngày 29/5/2001, xin chỉ định nhà thầu thực hiện xây lắp Nhà điều trị Phụ sản và Nhà điều trị Lây Trung tâm y tế huyện; Đơn xin nhận thầu của Công ty Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Nam Hà Tĩnh và Xí nghiệp xây dựng 22/12;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 289TK/SKH-LĐVX ngày 19/6/2001;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chỉ định các nhà thầu thi công 2 gói thầu của Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh với các nôi dung như sau:

1/ Tên nhà thầu và gói thầu được chỉ định:

Công ty Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Nam Hà Tĩnh thi công Nhà điều trị Lây.

Xí nghiệp xây dựng 22/12 Thi công Nhà điều trị Phụ sản.

2/ Yêu cầu: Thi công đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

3/ Gía thanh toán: Thanh toán theo dự toán đã được duyệt, trừ tỷ % tiết kiệm theo Quyết định số 625 QĐ/UB-XD1 ngày 10/4/2001 của UBND tỉnh.

4/ Nguồn vốn thanh toán: Nhà thầu tự bỏ vốn thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (không tính lãi) ngân sách tỉnh bố trí thanh toán vào kế hoạch năm 2002.

5/ Thời gian khởi công - hoàn thành: Nhà điều trị Lây 03 tháng, Nhà điều trị Phụ sản 05 tháng, kể từ ngày có quyết định chỉ định thầu.

Điều 2: Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán đã được duyệt, yêu cầu chất lượng, tiến độ hoàn thành, các quy định đấu thầu hiện hành, Pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Nhà nước tiến hành thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thi công.

Điều 3: Các Ông: Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Chủ đầu tư, Nhà thầu ghi tại điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Trần Quyết Thắng