Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH HÀ TĨNH
 
Số: 491/2001/QĐ-UB/TH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 28 Tháng 03 năm 2001       

Are You suprised ?

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu

Xây lắp Nhà Đa chức năng Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ - CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh tại Tờ trình số 39 TT/THKT ngày 21/03/2001 Về việc xin chỉ định thầu xây lắp Nhà Đa chức năng và Đơn xin nhận thầu số 52/ĐNT ngày 20/03/2001 của Xí nghiệp Xây lắp Hợp Lực;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 121 TK/SKH-LĐVX ngày 27/03/2001;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chỉ định Xí nghiệp Xây lắp Hợp Lực (Thạch Hà - Hà Tĩnh) nhận thầu thi công hạng mục công trình: Nhà Đa chức năng Trường Trung học Kinh tế Hà Tĩnh, theo các nội dung sau:

1. Thời gian khởi công và hoàn thành: Trong 5 tháng, kể từ ngày có Quyết định Chỉ định thầu.

2. Yêu cầu thi công đảm bảo khối lượng, chất lượng theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt.

3. Giá thanh toán: Theo giá Dự toán được duyệt trừ tỷ lệ thực hiện tiết kiệm theo Quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Nguồn vốn thanh toán: Thực hiện theo Quyết định số 2920/QĐ-UB/XD ngày 26/12/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2: Giao Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán đã duyệt, yêu cầu chất lượng, tiến độ hoàn thành, các quy định quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, pháp lệnh hợp đồng kinh tế của Nhà nước tiến hành thương thảo, ký hợp đồng và tổ chức thi công.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ đầu tư, Nhà thầu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Lê Văn Chất