Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
Số: 38/1999/TT-BTC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 12 Tháng 04 năm 1999       

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ dền ơn đáp nghĩa.

 

Thực hiện Điều 6 Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09/11/1998 của Chính phủ;

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" như sau:

I. MỨC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG "QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Về nguyên tắc các đối tượng thuộc diện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đóng góp theo lòng hảo tâm và trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên để phù hợp với tình hình thực tế, hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" từng cấp cần đưa ra mức tối thiểu để vận động ủng hộ xây dựng Quỹ và giao trách nhiệm cho các đơn vị, tổ chức vận động tham gia có hiệu quả.

II. PHÂN CẤP THU VÀ TỔ CHỬC THU QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

l. Phân cấp thu Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

1.l. Cấp xã vận động thu của những đối tượng:

Cán bộ cấp xã.

Người lao động trong các hộ gia đình thuộc xã quản lý.

1.2. Cấp huyện vận động xây dựng Qũy của các đối tượng đang làm việc trong các đơn vị sau:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện.

Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn do cấp huyện trực tiếp quản lý.

Cơ quan quân sự và công an cấp huyện.

Các doanh nghiệp của Việt Nam do cấp huyện trực tiếp quản lý.

1.3. Cấp tỉnh vận động xây dựng Quỹ của người lao động trong các đơn vị sau:

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.

Các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

Cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh.

Các doanh nghiệp của Việt Nam do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

1.4. Cấp trung ương vận động xây dựng Quỹ của người lao động trong các đơn vị sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Các cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị quân chủng, binh chủng, quân đoàn, quân khu, học viện, nhà trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, nhà trường, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức kinh tế, của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan Trung ương quản lý

Các doanh nghiệp hạng đặc biệt quy định tại Quyết đlnh số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Người Viêt Nam làm việc và học tập ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp của Việt Nam do Trung ương quản lý.

1.5. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở tất cả các cấp, ngoài các khoản huy động nêu trên được thu các khoản sau:

Nguồn tàl trợ, ủng hộ được giao trực tiếp cho Quỹ.

Lãi tiền gửi Quỹ (nếu có) và các nguồn thu khác.

2. Tổ chưc thu xây dựng Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'.

Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa' từng cấp thông báo về đối tượng vận động ủng hộ, mức vận động ủng hộ tối thiểu, số hiệu tài khoản thu tiền vận động ủng hộ Quỹ đến từng cơ sở thuộc cấp mình quản lý và giao trách nhiệm cho từng đơn vị sử dụng người lao động thu vào dịp ngày 27 tháng 7 hàng năm.

Tổ chức và đơn vị cơ sở được giao nhiệm vụ vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thông qua tổ chức Công đoàn, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông báo chủ trương vận động ủng hộ Quỹ đến từng người lao động và tổ chức thu đạt kết quả.

Tiển thu về ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa được nộp vào tài khoản Quỹ tại kho bạc theo thông báo của Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ ngay sau khi cuộc vận động kết thúc. Nghiêm cấm việc giữ lại tiền Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để sử dụng vào mục đích khác ngoài những nội dung chi quy định tại phần III Thông tư này. Những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác vận động, xây dựng Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa" được ban chỉ đạo vận động khen thưởng thành tích xuất sắc.

Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là người Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài do Sứ quán Việt Nam tại nước ngoài vận động thu và nộp về tài khoản Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương.

III. NỘI DUNG CHI QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁPNGHĨA"

Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được sử dụng chủ yếu vào việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người có công cách mạng, nội dung chi Quỹ quy định như sau:

1. Chi hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với ngườl có công cách mạng chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở mà gia đình có nhiều khó khăn.

2. Tu bổ nghĩa trang nằm ngoài danh mục đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước; xây dựng, tu sửa nhà bia ghi tên lỉệt sỹ; hỗ trợ bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ mà hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn.

3. Chl thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ khám chữa bệnh và khi qua đời mà gỉa đình gặp khó khăn.

4. Chi hỗ trợ đời sống và học tập khi gặp khó khăn.

5. Chi hỗ trợ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp dưới trong trường hợp Quỹ cấp dưới có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công cách mạng nhưng nguồn thu Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thấp. Khoản chi này áp dụng đối với Quỹ từ cấp huyện trở lên và thực hiện theo nguyên tắc Quỹ cấp nào hỗ trợ trên địa bàn cấp đó. Riêng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương dành tỷ lệ thích đáng để hỗ trợ cho các tỉnh đông đối tượng chính sách, tỉnh nghèo, tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng.

6. Chi cho công tác tuyên truyền, khen thưởng bằng giấy khen và giấy chứng nhận (không kèm theo tiền), chi công tác chỉ đạo, vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

7. Chi phí cho công tác quản lý Quỹ bao gồm: Chi sổ sách biên lai, giấy tờ, công cụ, văn phòng phẩm phục vụ quản lý Quỹ; chi các cuộc họp; chi công tác phí cho các thành viên Ban chỉ đạo không hưởng lương ngân sách nhà nước trong trường hợp đi làm việc theo sự phân công của Ban chỉ đạo; trả lương cán bộ hợp đồng (nếu có) bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo... Mức chi theo chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà nước.

Các khoản chi thuộc điểm 6,7 nêu trên không được vượt quá 5% tổng số thu hàng năm của Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở từng cấp.

Việc sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cho từng nội dung chi và mức chi cụ thể tại các điểm 1, 2, 3, 4, 5 mục này do Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ từng cấp quyết đlnh trên cơ sở dự toán thu, chi hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo vận động và xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp có nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia tài trợ, ủng hộ và xây dựng Quỹ.

Thông qua phương hướng hoạt động và chuẩn y dự toán thu, chi hàng năm Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Kiểm tra hoạt động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thuộc cấp mlnh quản lý và klểm tra thu, chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp dưới theo đúng Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ.

Hàng năm lập dự toán thu, chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" gửi Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp trên, y ban nhân dân và cơ quan tài chỉnh cùng cấp. Trung ương, Ban chỉ đạo lập dự toán thu, chi gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Kiểm tra và duyệt báo cáo quyết toán Quỹ cho Ban chỉ đạo Quỹ cấp dưới.

Tổ chức kế toán và báo cáo quyết toán Quỹ theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

Công khai hóa tình hình thu, chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng năm.

2. Tài khoản và con dấu hoạt động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa":

Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp được mở tài khoản tại hệ thống kho bạc nhà nước để theo dõi thu, chi Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Trưởng Ban chỉ đạo Quỹ là chủ tài khoản và chịu trách nhiệm về hoạt dộng của Quỹ.

Ban chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh, huyện, xã được sử dụng con dấu của y ban nhân dân cùng cấp; ở Trung ương Ban chỉ đạo được dùng con dấu của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho quá trình hoạt động của Quỹ.

3. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (Quyết định số 999/TC-QĐ-CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); Quỹ chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra thu, chi và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" trong phạm vi toàn quốc; tham gia ý kiến vởi Ban chỉ đạo về mức quỹ hỗ trợ đối với địa phương có nguồn thu ít nhưng nhiều đối tượng, kinh tế khó khăn.

5. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ xây dựng vâ quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nếu vi phạm các quy định về quản lý thu, chi và tài sản của Quỹ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý truy cứu theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày ký.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh để Bộ Tài chính bổ sung sửa đổi cho phù hợp./.

 

BỘ TÀI CHÍNH  
THỨ TRƯỞNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Ngân