Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH PHÚ THỌ
 
Số: 2741/1998/QĐ-UB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 12 Tháng 12 năm 1998       

ubnd tỉnh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt

động giữa UBND và tổ chức công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ vào điều 10 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 2l/6/1994.

Căn cứ vào Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Luật công đoàn Việt Nam ngày 30/6/1990.

Sau khi thống nhất với LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và tổ chức công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định này,.

Điều 2: Quyết định này thay thế quyết định 346/QĐ-UB ngày 16/4/1990 của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.

Quy chế phối hợp hoạt động

giữa UBND với tổ chức Công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ

(Ban hành theo quyết định số 2741/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức công đoàn các cấp, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND với tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chương I. Những quy định chung

Điều 1: Uỷ ban nhân dân, tổ chức công đoàn các cấp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức HĐND, UBND, Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn Việt Nam. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND với tổ chức công đoàn các cấp phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau để cùng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Điều 2: Phối hợp hoạt động giữa UBND và Công đoàn các cấp để cùng chăm lo củng cố chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động. Động viên công nhân viên chức lao động phát huy vai trò làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội do Tỉnh uỷ, HĐND và UBND đề ra. Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH.

Chương II. Những quy định cụ thể.

Điều 3: Khi xây dựng qui hoạch, kế hoạch, chính sách hoặc bổ sung trao đổi qui hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chính sách liên quan đến người lao động các ngành hoặc UBND các cấp lấy ý kiến tham gia của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định.

Công đoàn các cấp chủ động phát động công nhân viên chức, lao động tham gia ý kiến xây dựng qui hoạch, kế hoạch chính sách phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, phát động phong trào công nhân viên chức, lao động thực hiện các qui hoạch, kế hoạch, chính sách đó sau khi đã ban hành.

Điều 4: Lãnh đạo công đoàn các cấp được mời dự các cuộc họp của UBND cùng cấp bàn những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động.

- Lãnh đạo UBND các cấp được mời dự hội nghị Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về những nội dung liên quan và mời dự các cuộc họp chuyên cần thiết.

- Cơ quan mời họp cần thông báo rõ nội dung và gửi tài liệu trước ít nhất 3 ngày để cơ quan được mời họp có thời gian chuẩn bị ý kiến.

Điều 5: Công đoàn chỉ đại diện tham gia thành viên trong các hội đồng, các ban chỉ đạo cùng cấp để thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động do UBND quyết định thành lập.

Điều 6: UBND và Công đoàn phối hợp chặt chẽ trong việc thông tin kịp thời những chủ trương nhiệm vụ, chính sách pháp luật mới, tổ chức phong trào công nhân lao động thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

- UBND và công đoàn phối hợp tổ chức và phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong công nhân viên chức, người lao động, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả trình hội đồng thi đua xét đề nghị khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích theo qui định hiện hành.

- Hàng năm các ngành chức năng của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị có kế hoạch phối hợp với Công đoàn cùng cấp triển khai: thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước phong trào lao động sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, an toàn vệ sinh lao động; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng chống lãng phí, phòng và chống các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình công nhân văn hoá, khu công nhân văn hoá, phong trào công nhân lao động Phú Thọ với công nghiệp hoá - hiện đại hoá. UBND các cấp tạo điều kiện để các hoạt động này có hiệu quả.

Điều 7: Công đoàn các cấp giám sát các cơ quan nhà nước thực hiện Luật lao công, Luật Công đoàn, Pháp lệnh công chức viên chức, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, các chính sách liên quan đến công nhân viên chức, lao động và được UBND mời đại diện tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do UBND quyết định thành lập.

Khi phát hiện những vụ, việc vi phạm chế độ chính sách của Nhà nước đối với công nhân viên chức, lao động công đoàn kiến nghị, UBND và cơ quan có thẩm quyền cùng cấp nghiên cứu, xử lý người, tổ chức vi phạm và thông báo lại cho công đoàn biết kết quả xử lý trong thời hạn pháp luật quy định. Nếu chưa nhất trí với kết quả xử lý và những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên thì nhanh chóng đề nghị cấp trên giải quyết và thông báo lại cho công đoàn cùng cấp biết.

Điều 8: UBND các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cùng cấp hoạt động có hiệu quả trong việc tổ chức phong trào công nhân lao động thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo trích đủ kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật. Tạo những điều kiện cần thiết cho công đoàn hoạt động.

Điều 9: 6 tháng một lần đối với cấp tỉnh: 3 tháng một lần đối với cấp huyện và cơ sở UBND chủ trì họp với Công đoàn cùng cấp để đánh giá kiểm điểm sự phối hợp, phương hướng công tác thời gian tới.

Chương III. Tổ chức thực hiện

Điều 10: Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các cấp căn cứ vào nội dung qui chế này tổ chức triển khai thực hiện.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo với UBND tỉnh để phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh để xem xét sửa đổi bổ sung.

UBND TỈNH PHÚ THỌ  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Trần Nho