Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Số: 40/1998/CT-UB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 16 Tháng 09 năm 1998       

ủy ban nhân dân

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC

đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UB ngày 15/7/1996 của UBND tỉnh "Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC", nhìn chung các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt và đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực phòng ngừa, hạn chế số vụ cháy, bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản nhân dân, giữ gìn TTATXH ở địa phương.

Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình kinh tế - xã hội ngày càng phát triển thì công tác PCCC ở tỉnh ta vẫn còn nhiều tồn tại. Ý thức chấp hành nội quy, quy định về PCCC của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quần chúng nhân dân chưa nghiêm túc. Việc củng cố, xây dựng lực lượng PCCC quần chúng ở đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức và chưa có kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này đủ mạnh để kịp thời tổ chức cứu chữa các vụ cháy xảy ra đạt hiệu quả. Để khắc phục tồn tại trên và triển khai thực hiện quyết định số 230/1998/QĐ-BNV (C11) ngày 21/4/1998 của Bộ Nội vụ (Nay là Bộ Công an) về việc ban hành "Quy định chế độ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng". UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh phải chủ động kiểm tra, theo dõi chỉ đạo và đôn đốc thực hiện công tác PCCC ở ngành, địa phương cơ sở mình. Rà soất lên danh sách và củng cố ngay lực lượng PCCC quần chúng làm công tác PCCC các khu vực dân cư (dân phòng) và trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn Lâm Đồng. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo Quyết định số 230/1998/QĐ-BNV (C11) của Bộ Nội vụ cho lực lượng này. Đối với những người đã được huấn luyện thì cứ sau 2 năm phải được huấn luyện lại để nâng cao kiến thức phòng cháy, chữa cháy.

2. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phối hợp với Công an tỉnh để thực hiện việc huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC quần chúng. Phấn đấu từ nay đến năm 2000, 100% đội PCCC quần chúng trong tòan tỉnh phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận kết qủa huấn luyện PCCC.

3. Công an tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm biên soạn giáo trình, tài liệu huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho phù hợp với từng lực lượng PCCC quần chúng ở ngành, đơn vị và địa phương. Đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các địa phương tiến hành khảo sát, thống kê danh sách các đối tượng cần huấn luyện, xây dựng kế hoạch triển khai việc tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho lực lượng PCCC quần chúng. Sau khi huấn luyện tổ chức kiểm tra và cấp chứng nhận theo đúng quy định của Bộ Công an.

4. Cùng với việc củng cố và huấn luyện cho lực lượng PCCC quần chúng trên địa bàn Lâm Đồng. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành chức năng liên quan tiến hành tổ chức hội thao theo cụm để tiến tới hội thao tòan tỉnh nhân kỷ niệm "Ngày PCCC tòan dân" lần thứ 3 (4/10/1998), góp phần nâng cao chất lượng công tác PCCC, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác PCCC ở cơ sở.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ngành chức năng cần phối hợp các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC và nội dung Quyết định số 230/1998/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho mọi người hiểu và thấy được việc xây dựng lực lượng PCCC quần chúng là hết sức cần thiết, để mọi người tích cực tham gia vào công tác PCCC, xác định đây là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan đóng trên địa bàn Lâm Đồng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này.

Giao cho Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện và tổng hợp tình hình báo cáo về UBND tỉnh./.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoài Bão