Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
 
Số: 971/1997/QĐ-UB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 30 Tháng 06 năm 1997       

Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

"V/v ban hành quy định lập quỹ phòng, chống lụt, bão

 

Căn cứ luật tổ chức HĐND & UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993;

Căn cứ nghị định số 32/CP ngày 20/5/1996 của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của chính phủ ban hành quy chế thành lập và thành lập của quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương;

Xét đề nghị của Ban chỉ huy PCLB Tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 33/TTLB ngày 25 tháng 6 năm 1997.

Quyết định:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định thành lập Quỹ phòng, chống lụt, bão của Tỉnh và thay thế quy định thành lập Quỹ PCLB đã được ban hành kèm theo quyết định số 175/QĐ UB ngày 31/3/1992 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Giao giám đốc sở Tài chính vật giá chủ trì phối hợp với giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT và giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện bản quy định này.

Điều 3: Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đơn vị thuộc tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

UBND Tỉnh lâm đồng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy định

Thành lập quỹ phòng, chống lụt, bão

(Ban hành kèm theo Quyết định số 971 QĐ-UB

Ngày 30 tháng 6 năm 1997 của UBND Tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

Những quy định chung

Điều 1: Phòng, chống lụt, bão, bảo vệ công trình, sản xuất, tài sản và tính mạng con người là trách nhiệm của toàn dân.

Xây dựng Quỹ phòng, chống lụt, bão (PCLB) là thể hiện ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các cấp các ngành và mỗi người dân đối với sự nghiệp PCLB và giảm nhẹ thiên tai.

Điều 2: Quỹ phòng, chống lụt, bão do các tổ chức và cá nhân cư trú tại các địa phương trong tỉnh đóng góp hàng năm theo qui định của pháp luật.

Quỹ phòng, chống lụt, bão tiếp nhận mọi khoản tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Điều 3: Quỹ PCLB chỉ được sử dụng vào những công việc cần thiết nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống lụt, bão, trước, trong và sau khi xảy ra lụt bão và cứu trợ thiên tai.

Việc sử dụng Quỹ phải đảm bảo theo đúng mục đích, đúng chế độ qui định.

Nghiêm cấm việc sử dụng Quỹ sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 4: Quỹ PCLB là một tổ chức tài chính độc lập, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ PCLB được mở tài khoản riêng tại Kho Bạc Nhà nước. Tồn Quỹ cuối năm được luân chuyển sang năm sau. Việc lập, huy động, sử dụng và quản lý Quỹ phòng, chống lụt, bão được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và quyết định này.

Chương II

Đối tượng và mức đóng góp

Quỹ phòng, chống lụt, bão

Điều 5: Các đối tượng sau đây có trách nhiệm đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão:

1. Công dân Việt Nam : nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi.

2. Mọi tổ chức kinh tế trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều 6: Các đối tượng sau đây được miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCBL.

1. Được miễn đóng góp :

A. Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

B. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ.

C. Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp, sinh hoạt phí.

D. Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Đ. Người bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

E. Các thành viên hộ gia đình nghèo đang hưởng trợ cấp của quỹ xoá đói giảm nghèo; đồng bào dân tộc vùng xa xôi, hẻo lánh; những người đi xây dựng vùng kinh tế mới thuộc diện miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

G. Các doanh nghiệp công ích và hợp tác xã nông nghiệp.

2. Được tạm hoãn đóng góp :

A. Các thành viên hộ gia đình ở vùng bị thiên tai, mất mùa được miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

B. Các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế được miễn, giảm thuế doanh thu.

Điều 7: Thẩm quyền quyết định miễn, tạm hoãn và thời hạn được miễn, tạm hoãn :

1. Thẩm quyền quyết định miễn, tạm hoãn :

A. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt quyết định miễn, tạm hoãn đối với các đối tượng qui định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 6 của quyết định này.

B. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định miễn, tạm hoãn đối với các đối tượng qui định tại điểm b khoản 2 điều 6 của quyết định này.

2. Thời hạn được miễn, tạm hoãn :

Việc xét miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ PCLB được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào quỹ PCLB nay được xét tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

Điều 8: Mức tiền đóng góp Quỹ PCLB được qui định như sau :

1. Công dân trong độ tuổi qui định tại khoản 1 điều 5 quyết định này mỗi năm nộp số tiền tính theo giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm thu :

- 01 (Một) kg thóc đối với thành viên là hộ nông nghiệp.

- 02 (Hai) kg thóc đối với các đối tượng khác.

2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng tại địa phương mỗi năm nộp một khoản tiền tương ứng với hai phần vạn trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh nhưng không vượt quá 5 triệu đồng và được hoạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông.

Chương III

Thu nộp, quản lý và sử dụng quỹ PCLB

Điều 9: UBND các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt tổ chức thu quỹ theo qui định tại điều 8 của quyết định này và phân bố chỉ tiêu thu cho các tổ chức ở phường, xã, thị trấn.

Hàng năm UBND các xã, phường, thị trấn lập danh sách các đối tượng thu và mức thu báo cáo UBND huyện, thị, thành phố Đà Lạt xét duyệt và tổ chức trực tiếp thu nộp vào quỹ.

Quỹ PCBL thu mỗi năm một lần tập trung vào quý I & II hàng năm.

Tiền quỹ thu được và mọi khoản tự nguyện ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nộp vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương.

Điều 10: Quỹ phòng, chống lụt, bão được phân cấp quản lý, sử dụng như sau :

1. Trích 5% (năm phần trăm) trong tổng số thu để chi phí cho công tác thu ở các xã, phường, thị trấn.

2. Số còn lại được trích nộp như sau :

A. 60% nộp vào Quỹ PCLB của tỉnh để chi phí cho công tác PCLB theo phương án kế hoạch của tỉnh và điều chỉnh bổ sung cho các địa phương trong tỉnh khi có khó khăn đột xuất.

B. 40% nộp vào Quỹ PCLB các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt để chi cho công tác phòng, chống lụt, bão của địa phương.

Điều 11: Việc thu tiền phải có phiếu thu theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính phát hành.

Điều 12: UBND các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt trực tiếp quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão được phân cấp.

Điều 13: Quỹ phòng, chống lụt, bão được sử dụng cho những việc sau :

- Tập huấn cho các đối tượng trong các đội xung kích.

- Diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão.

- Hỗ trợ xử lý sự cố đê, đập hiện có trong tỉnh.

- Tuần tra canh gác đê, đập và trực PCLB trong mùa mưa bão.

- Hỗ trợ tu sửa trường học, bệnh viện, trạm xá và các công trình công cộng và các công trình cơ sở hạ tầng ở địa phương để khắc phục hậu quả do bão, lụt gây ra.

- Mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc cứu hộ, cứu trợ thiên tai.

- Phòng, chống lụt, bão trước, trong và sau khi xảy ra lụt bão.

Điều 14: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp phải báo cáo kết quả thu và lập dự toán chi trong năm trình UBND cùng cấp xét duyệt vào cuối quý 4 hàng năm.

UBND các huyện, thị xã và thành phố Đà Lạt có trách nhiệm báo cáo quyết toán thu chi Quỹ PCLB của địa phương mình với HĐND cùng cấp và UBND tỉnh theo qui định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 15: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước.

Cá nhân không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương thì phải truy nộp theo qui định của pháp luật.

Tổ chức không nộp đủ nghĩa vụ đóng góp quỹ theo qui định thì cơ quan thu quỹ đề nghị với Ngân hàng cắt chuyển kinh phí từ tài khoản của tổ chức đó vào tài khoản Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương.

Điều 16: Người được giao nhiệm vụ thu, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương mà vi phạm các qui định của Quyết định này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo qui định của pháp luật.

Chương V

Tổ chức thực hiện

Điều 17: Ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, lực lượng vũ trang; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Đà Lạt có trách nhiệm phổ biến và thực hiện tốt bản qui định này./.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoài Bão