Trang chủ  | Liên hệ  | Trợ giúp  |  English     
       Chào mừng các bạn đến với website UBND tỉnh Đồng Nai - Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2010)
 
Tên
Mật khẩu
   
 
Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
TRỢ GIÚP TÌM KIẾM
 

Thông tin chi tiết | Lược đồ
 
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
 
Số: 193/HĐBT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Ngày 09 Tháng 12 năm 1982       

Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 193/HĐBT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN TRƯỜNG SA THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngâày 4-7-1981;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai bao gồm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa trước đây thuộc huyện Long Đất tỉnh Đồng Nai.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG  
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Tố Hữu